05 กุมภาพันธ์ 2024

Time

8:30 am - 12:00 pm
แชร์

กิจกรรมการประกาศโครงการ “สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมแห่งความสุข”

กำหนดการ

กิจกรรมการประกาศโครงการ “สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมแห่งความสุข”

วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 – 12.00 น.

ณ ห้องพินิตประชานาถ ชั้น 2 ในศาลาว่าการกลาโหม

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

พิธีกรประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมฯ และลำดับขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรมฯ

09.00 – 09.15 น. กำลังพลร่วมกิจกรรมพร้อม ณ ห้องพินิตประชานาถ

ผู้ร่วมพิธีพร้อม ณ ห้องพินิตประชานาถ

09.00 – 09.30 น. เยี่ยมชมนิทรรศการ และบูธกิจกรรมต่าง ๆ บริเวณโถงหน้าห้องยุทธนาธิการ ชั้น 2 ภายในศาลาว่าการกลาโหม
09.30 – 10.00 น. พล.อ.สนิธชนก สังขจันทร์ ปล.กห. ประธานในพิธี เดินทางถึงห้องพินิตประชานาถ

กล่าวรายงาน

โดย พล.ต.สถาพร กระแสร์แสน ผอ.สนผพ.สม.

ประกาศนโยบายการดำเนินโครงการ “สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมแห่งความสุข”

โดย พล.อ.สนิธชนก ปล.กห. ประธานในพิธี

ประกาศให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการ “สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมแห่งความสุข”

โดย นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการ สสส.

บันทึกภาพร่วมกัน

10.00 – 10.20 น. รับชมวิดีทัศน์

• ตัวอย่างการดำเนินโครงการ “กรมเสมียนตราแห่งความสุข”

• การถอดบทเรียน “โครงการลดพุงลดโรค”

10.20 – 11.00 น. การเสวนาเรื่องพิษภัยของบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า “บุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัย จริงไหม”

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิจ

เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

11.00 – 11.40 น. การบรรให้ความรู้ด้านสุขภาพจิต “ใคร ๆ ว่าสุขภาพจิตดูแลยาก”

โดย พ.อ.เอนกวิช เต็มบุญเกียรติ ผอ.กองจิตเวชและประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

11.45 – 12.00 น. รับประทานอาหารว่าง

เสร็จสิ้นกิจกรรม

 

QR Code :
QR Code