24 มกราคม 2022

Time

2:30 pm - 4:30 pm
แชร์

กำหนดการ เวทีเสวนา ส่องพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยในยุคโควิด-19

กำหนดการ เวทีเสวนา ส่องพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยในยุคโควิด-19

กำหนดการ
เวทีเสวนา “ส่องพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยในยุคโควิด-19”
วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 14.30 – 16.30 น.
ทางเพจเฟซบุ๊ก : Centre for Alcohol Studies : CAS
14.30 – 16.30 น.     กล่าวเปิดการประชุม
โดย นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รองประธานกรรมการกองทุน สสส. คนที่ 2
และประธานคณะกรรมการบริหารแผน คณะที่ 1 สสส.
เวทีเสวนา “ส่องพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยในยุคโควิด-19”
• วัยรุ่น วัยเสี่ยงต่อพฤติกรรมการบั่นทอนสุขภาพ
โดย ผศ.ดร.วิทย์ วิชัยดิษฐ อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบาดวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
• การดื่มสุราในครอบครัว “จุดเริ่มต้น” ของการดื่มในเยาวชน
โดย รศ.พญ.รัศมน กัลยาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติด (ศศก.)
และศูนย์ให้คำปรึกษาสายด่วนเลิกเหล้า 1413 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• สถานพินิจ : ปลายทางของเยาวชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
โดย รศ.ดร.พญ.รัศมี โชติพันธุ์วิทยากุล จิตพทย์เด็กและวัยรุ่น
ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน สาขาวิชาระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
• วอนพ่อแม่และครอบครัวดูแลปกป้องลูกหลานไทยก้าวพ้นวัยเสี่ยงอย่างเบิกบาน
โดย พญ.เพญจพร ตันตสูติ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น แอดมินเพจ “เข็นเด็กขึ้นภูเขา”
ดำเนินการเสวนาโดย ผศ.ดร.นพ.พลเทพ วิจิตรคุณากร
อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ที่มา : ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา
QR Code :
QR Code