11 เมษายน 2022

Time

9:30 am - 12:30 am
ณ ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม
แชร์

กำหนดการ งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัว ประจำปี 2565

กำหนดการ
งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัว ประจำปี 2565
ภายใต้แนวคิด “พลังครอบครัว พลังผู้สูงวัย กับชีวิตวิถีใหม่ ไร้รอยต่อเทคโนโลยี”

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 09.30 – 12.30 น.
ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม
09.30 – 12.30 น.     ลงทะเบียนร่วมงาน
10.30 – 10.50 น.     พิธีเปิดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2565
– ฉายวีดิทัศน์ “สารนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2565”
– การฉายวีดิทัศน์ “สถานการณ์ผู้สูงอายุ และครอบครัว”
– การฉายเทปบันทึกประวัติของผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2565 และการมอบรางวัลผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2565 (นายแผน วรรณเมธี)
– กล่าวเปิดงาน โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายจุติ ไกรฤกษ์)
– กล่าวรายงาน โดย ปลัดกระทรวงการพัฒนาสัมคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นางพัชรี อาระยะกุล)
– ถ่ายรูปร่วมกัน
10.50 – 11.20 น.     เปิดตัวกิมมิค “เพื่อนครอบครัว : Family Line”การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อน
                                การให้บริการและความช่วยเหลือในระบบเพื่อนครอบครัว : Family Line ระหว่าง 13 หน่วยงาน
11.20 – 12.00 น.     กิจกรรม Talk to you “ต่าง Gen ต่างวัย กับวิถีใหม่เทคโนโลยี”
12.00 – 12.30 น.     สัมภาษณ์ผู้บริหารที่ Photo Backdrop หรือจุดให้สัมภาษณ์ เสร็จสิ้นการจัดงาน
หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสม
QR Code :
QR Code