21 กุมภาพันธ์ 2022

Time

8:00 am - 6:00 pm
ณ ณ ห้องประชุม อีเทอร์นิตี้บอลรูม โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ (รางน้ำ)
แชร์

กำหนดการประชุม รับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อรายงานการวิจัยข้อเสนอเชิงนโยบายต่อคุณภาพชีวิตของแรงงานแพลตฟอร์ม (Platform Worker)

กำหนดการประชุม
รับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่อรายงานการวิจัยข้อเสนอเชิงนโยบายต่อคุณภาพชีวิตของแรงงานแพลตฟอร์ม (Platform Worker)

วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565
ณ ห้องประชุม อีเทอร์นิตี้บอลรูม โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ (รางน้ำ)
08.00 – 09.30 น.     ลงทะเบียน
09.30 – 10.00 น.  – ที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน กระทรวงแรงงาน กล่าวต้อนรับ
– ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าว  ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
– ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายแรงงานนอกระบบ กล่าวรายงาน
– ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวเปิด
10.00 – 12.00 น.   นำเสนอ “รายงานการวิจัยฉบับร่าง (Draft Final Report)
โครงการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายต่อคุณภาพชีวิตของแรงงานแพลตฟอร์ม (Platform Worker)” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี ชัยวัฒน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12.00 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น.   เปิดเวที “รับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อรายงานการวิจัยฉบับร่าง
(Draft Final Report โครงการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายต่อคุณภาพชีวิตของแรงงานแพลตฟอร์ม (Platform Worker)”
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ
QR Code :
QR Code