18 สิงหาคม 2023

Time

9:00 am - 3:00 pm
แชร์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพทีมบุคลากรสุขภาพ “อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครกับการรับมือข่าวลวงในสื่อออนไลน์”

กำหนดการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมบุคลากรสุขภาพ

“อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครกับการรับมือข่าวลวงในสื่อออนไลน์”

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 15.00 น.

ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท กรุงเทพมหานคร

09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียน/ผู้เข้าร่วมอบรมทาแบบทดสอบ Pre-test
09.30 – 10.00 น. พิธีเปิดการอบรม

•  กล่าวต้อนรับและความคาดหวังในการอบรม

โดย นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ (สำนัก 7) สสส.

• บทบาทของ อสส. ต่อการทางานชุมชนเมือง เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริการปฐมภูมิใน กทม.

โดย นพ.สุนทร สุนทรชาติ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

10.00 – 11.00 น. รู้จักข้อมูลหลอก ข้อมูลลวง และกลวิธีการหลอกลวงในสื่อออนไลน์

โดย กองบรรณาธิการโคแฟค (ประเทศไทย)

11.00 – 12.00 น. การตรวจสอบข้อเท็จจริง เครื่องมือและเคล็ดลับเพื่อรับมือข่าวลวงในสื่อออนไลน์

โดย กองบรรณาธิการโคแฟค (ประเทศไทย)

12.00 – 12.30 น. การใช้โคแฟคตรวจสอบข่าวลวง

โดย กองบรรณาธิการโคแฟค (ประเทศไทย)

12.30 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 14.30 น. เรื่องเล่ากระบวนงานการตรวจสอบข้อมูลของ Cofact

โดย กองบรรณาธิการโคแฟค (ประเทศไทย)

14.30 – 14.45 น. เปิดให้ซักถามข้อสงสัย/ผู้เข้าร่วมอบรมทาแบบทดสอบ Post-test
14.45 – 15.00 น. พิธีปิดการประชุม

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ

QR Code :
QR Code