21 มิถุนายน 2022

Time

8:00 am - 6:00 pm
แชร์

การสัมมนา เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : ยุทธศาสตร์ของไทยและบทบาทของรัฐสภา

กำหนดการสัมมนา
เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : ยุทธศาสตร์ของไทยและบทบาทของรัฐสภา”
วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 
ณ ห้องประชุมสัมมนา บี 1-1 ชั้น 1 โซนกลาง อาคารรัฐสภา
และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom)
08.00 – 08.40 น.     ลงทะเบียน
08.40 – 08.45 น.     กล่าวรายงานในพิธีเปิดการสัมมนา
โดย นายศราวุธ เพชรพนมพร ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร
08.45 – 09.00 น.     กล่าวเปิดการสัมมนา โดย ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา
09.00 – 09.10 น.     กล่าวปาฐกถา “ยุทธศาสตร์ระยะยาวการพัฒนาแบบคาร์บอนต่ำ ของประเทศไทย”
โดย ฯพณฯ วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทน
09.10 – 09.20 น.     กล่าวนำการเสวนา “การเข้าร่วมเป็นภาคีและการอนุวัติการตามพันธกรณี
ในความตกลงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”
โดย ดร. อนุสนธิ์ ชินวรรโณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ และกรรมการบริหารสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
09.20 – 09.35 น.     กล่าวนำการเสวนา “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ความท้าทายด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ”
โดย นายเกียรติ สิทธีอมร
รองประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร และอดีตประธานผู้แทนการค้าไทย
09.35 – 09.45 น.     กล่าวนำการเสวนา “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กับผลกระทบ ต่อสุขภาพ”
โดย ดร. สุปรีดา อดุลยานนท์
ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
09.45 – 11.00 น.     ร่างกฎหมายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
โดย
• ดร. พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• นายนิติพล ผิวเหมาะ โฆษกคณะกรรมาธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร
• ดร. พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ ผู้เชี่ยวชาญระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ผู้ดำเนินรายการ ดร. บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน และ ผู้อำนวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
11.00 – 12.15 น.     ความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาความขัดแย้งจากผลกระทบจาก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โดย
• นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ พิจารณาและติดตามความคืบหน้าของการดาเนินการ ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติและ การดาเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา
• นายนิติพล ผิวเหมำะ โฆษกคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร
• ดร. อัศมน ลิ่มสกุล กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• นายธารา บัวคำศรี Green Peace ประเทศไทย
ผู้ดำเนินรายการ
ดร. กฤษฎา บุญชัย ผู้ประสานงาน Thai Climate Justice for All (TCJA)
12.15 – 13.30 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 14.30 น.     การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model)
โดย
• ดร. ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว
• ดร. วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา
• ดร. วิจารย์ สิมาฉายา ประธานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
• ดร. สุวิทย์ ธรณินทร์พานิช ประธานกลุ่มพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ผู้ดำเนินรายการ
ผศ. ชล บุนนาค อาจารย์ประจาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move)
14.30 – 15.30 น.     มาตรการด้านเศรษฐศาสตร์เพื่อรองรับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(Climate Finance)
โดย
• นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร
• นายวิโรจน์ นรารักษ์ รองเลขาธิการ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
• ดร. กรรณิการ์ ธรรมพาณิชวงศ์ นักวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
ผู้ดำเนินรายการ
ผศ. ชล บุนนาค อาจารย์ประจาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move)
15.30 – 15.45 น.     กล่าวปิดการสัมมนา
โดย รศ. ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือผู้แทน
ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม
QR Code :
QR Code