02 เมษายน 2024

Time

1:00 pm - 4:15 pm
แชร์

การสัมมนาระดับชาติเนื่องในโอกาสวันตรวจสอบข่าวลวงโลก 2567

กำหนดการ

เตรียมรับมืออย่างไรให้เท่าทัน Running from Tigers, Facing the Crocodiles

การสัมมนาระดับชาติเนื่องในโอกาสวันตรวจสอบข่าวลวงโลก 2567

วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 13.00 – 16.15 น.

ณ ห้องเอนกประสงค์ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร แยกปทุมวัน กทม.

13.00 – 13.05 น. หมอลำโคแฟค จากขอนแก่น เพลง ‘หยุดข่าวลวง ทวงความจริง’
13.05 – 13.15 น. กล่าวต้อนรับ
13.15 – 13.25 น. กล่าวเปิด

โดย นายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

13.25 – 13.35 น. กล่าวนำ

โดย Faith Chen , APAC News Partnerships, Google News Initiative (GNI)

13.35 – 14.05 น. • ปาฐกถา หัวข้อ From Cheapfakes to Deepfakes : Strengthening quality journalism to fight disinformation

โดย Cédric Alviani หัวหน้าสำนักงาน องค์กรผู้สื่อข่าวไร้พรหมแดน Reporters without Borders (RSF) ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

• แนะนำมาตรฐานสากลของวารสารศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ ของ Journalism Trust Initiative JTI ) องค์กรผู้สื่อข่าวไร้พรหมแดน

โดย Liang wei , HUANG เจ้าหน้าที่ภูมิภาค JTI เอเชียแปซิฟิค

ดำเนินรายการโดย วาเนสซ่า สไตน์เม็ทซ์ ผู้อำนวยการโครงการประจำประเทศไทยและเมียนมา มูลนิธิฟรีดริชเนามันเพื่อเสรีภาพ

14.05 – 15.05 น. Lightning Talks : ภาพรวมการตรวจสอบข้อมูลลวงในรอบปี 2566

โดย

• รองศาสตราจารย์ ดร. เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ Fact Checker, Fact Checker, นักสื่อสารวิทยาศาสตร์และอาจารย์ประจาภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• คุณณัฐกร ปลอดดี ผู้ตรวจสอบข่าวประจาภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค สานักข่าวเอเอฟพี Agence France-Presses (AFP)

• สันติภาพ เพิ่มมงคลทรัพย์ รองผู้อำนวยการ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

• คุณพีรพล อนุตรโสตถิ์ ผู้จัดการศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ สำนักข่าวไทย อสมท.

• คุณสุภิญญา กลางณรงค์ ผู้ร่วมก่อตั้งโคแฟค (ประเทศไทย) และ ทีมโคแฟค

• Ching Yee ChooChing Yee Choo, Google News Initiative (GNI) , Google News Initiative (GNI)

ดำเนินรายการโดย

• ธนภณ เรามานะชัย ผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบข้อมูล ภาคีโคแฟค

• อ.ดร.คันธิรา ฉายาวงศ์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

15.05 – 15.15 น. Dance break
15.15 – 16.15 น. เสวนา หัวข้อ จาก ชีพเฟค ถึง ดีพเฟค การตรวจสอบ รู้เท่าทัน ยังเพียงพอหรือไม่

• จีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง เลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

• คุณภิญโญ ตรีเพชราภรณ์ ผู้อานวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงภาพรวม ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

• ดร.มาซาโต กาจิโมโต ศาสตราจารย์ประจาศูนย์วารสารศาสตร์และสื่อศึกษา มหาวิทยาลัยฮ่องกง

• Faith Chen , APAC News Partnerships, Google News Initiative (GNI)

• คุณฐิตินันท์ สุทธินราพรรณ ผู้อานวยการฝ่ายการตลาดประจาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท Gogolook และ Whoscall

• ดร.จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 8 สสส.

ดำเนินรายการโดย

• ดร.พิมพ์รภัช ดุษฎีอิสริยกุล ผู้จัดการโครงการ มูลนิธิฟรีดริชเนามันเพื่อเสรีภาพ

• ผศ.ดร.เจษฎา ศาลาทอง อาจารย์ประจาภาค วิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

QR Code :
QR Code