21 มิถุนายน 2024

Time

8:30 am - 12:00 pm
แชร์

การสร้างเสริมสุขภาพผ่านการทำงานภายใต้สุขภาวะเขตเมืองและการสร้างเครือข่ายสุขภาพ

กำหนดการ

ดูงาน “การสร้างเสริมสุขภาพผ่านการทำงานภายใต้สุขภาวะเขตเมืองและการสร้างเครือข่ายสุขภาพ”

วันที่ 21 มิถุนายน 2567

ณ ห้องประชุม 206B อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. 

08.30 – 09.00 ลงทะเบียน
09.00 – 09.45 กล่าวต้อนรับ และบรรยายเรื่อง “การทำงานสร้างเสริมสุขภาพและการสร้าง เครือข่าย”

โดย คุณเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการ สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ

09.45 – 11.00 ศึกษาเรียนรู้ “แนวคิดการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อสุขภาวะผ่านอาคารศูนย์ เรียนรู้สุขภาวะและนิทรรศการนวัตกรรมสร้างสุข”

โดย เจ้าหน้าที่นำชมศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

11.00 – 11.45 แลกเปลี่ยนการดำเนินงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพผ่านระบบบริการสุขภาพ

1) บทบาทบุคลากรวิชาชีพในการทำงานสร้างเสริมสุขภาพ

2) การทำงานสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่เขตเมือง(กทม.)”

โดย นักวิชาการ สำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ (สำนัก 7)

11.45 – 12.00 สรุปและประเมินผล
QR Code :
QR Code