01 พฤศจิกายน 2023

Time

10:00 am - 11:30 am
แชร์

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

กำหนดการ

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร

และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

กับ สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 – 11.30 น.

ณ สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ ชั้น 34 อาคาร SM Tower เขตพญาไท กรุงเทพฯ

10.00 – 10.15 น. ลงทะเบียยนผุ้เข้าร่วมงาน/ต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน
10.15 – 10.20 น. กล่าวต้องรับและวัตถุประสงค์การจัดการ
โดย พิธีกรดำเนินงาน
10.20 – 10.30 น. การพัฒนาศักยภาพ ความรู้ด้านสุขภาวะในปัจจุบันและทิศทางของสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ (ThaiHealthAcademy)

โดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์นันทวัช สิทธิรักษ์

ผู้อำนวยการ สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ

10.30 – 10.40 น. ความสำคัญของการสร้างเสริมศักยภาพของบุคคลด้านการสร้างเสริมสุขภาวะ และการสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต

โดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

10.40 – 10.50 น. ทิศทางความร่วมมือกันในการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีจากนี้สู่อนาคต

โดย ศาสตราจารย์ สค.ร.ระพีพรรณ คำหอม

นายกสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

10.50 – 11.00 น. พิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กับ สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
11.00 – 11.10 น. พิธีมอบของที่ระลึก
11.10 – 11.20 น. ถ่ายภาพ/สัมภาษณ์เพิ่มเติมโดยสื่อมวลชน
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

 

 

 

 

 

ที่มา : สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ

QR Code :
QR Code