23 พฤษภาคม 2023

Time

8:30 am - 1:00 pm
แชร์

การประชุมเพื่อคืนข้อมูลและวิพากษ์ผลการศึกษาสู่การพัฒนาตัวแบบในการปฏิบัติ และคุ้มครองผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการตัวแบบการปฏิบัติและคุ้มครองผู้สูงอายุในสังคมไทย

กำหนดการ

การประชุมเพื่อคืนข้อมูลและวิพากษ์ผลการศึกษาสู่การพัฒนาตัวแบบในการปฏิบัติ

และคุ้มครองผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการตัวแบบการปฏิบัติและคุ้มครองผู้สูงอายุในสังคมไทย

ผ่านกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมของกลุ่มวัยต่างๆ

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566  เวลา  8.30 – 12.00 น.

ห้องพระมาตุลี 1 ชั้น 2 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และทดสอบระบบออนไลน์
09.00 – 09.30 น. กล่าวเปิดการประชุม และบรรยายนำในประเด็น “การขับเคลื่อนงานสำนัก 9 กับการสนับสนุนกลุ่มคนทุกวัยคุ้มครองผู้สูงอายุ”   

 โดย คุณภรณี ภู่ประเสริฐ

ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส.

09.30 – 11.45 น. นำเสนอผลการศึกษา “ทัศนคติ และการปฏิบัติของกลุ่มวัยต่างๆ ภายใต้ค่านิยมเกี่ยวกับผู้สูงอายุในสังคมไทย”

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณลักษณ์ เมียนเกิด

วิพากษ์ และระดมความคิดเห็น

ผู้วิพากษ์หลักคนที่ 1 รศ.ดร.นราเขต ยิ้มสุข

อาจารย์ประจำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  ม.ธรรมศาสตร์

ผู้วิพากษ์หลักคนที่ 2  รองศาสตราจารย์ ดร. ชญานิศวร์ โคโนะ

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้วิพากษ์หลักคนที่ 3 อาจารย์อานนท์ บัวภา

อาจารย์ประจำหลักสูตรการสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

ผู้ดำเนินรายการ อาจารย์สุวรา  แก้วนุ้ย

เปิดเวทีให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมที่นำไปสู่การส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้สูงอายุ และคนต่างวัย หรือการลดช่องว่างระหว่างวัย

11.45 – 12.00 น. สรุปผลการประชุม
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ

QR Code :
QR Code