20-21 พฤศจิกายน 2023

Time

8:00 am - 5:00 pm
แชร์

การประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อจัดทำแผนความปลอดภัยทางถนนโดยชุมชนท้องถิ่นประจำปี 2567 และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “อำเภอขับขี่ปลอดภัย”

(ร่าง) กำหนดการ

ประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อจัดทำแผนความปลอดภัยทางถนนโดยชุมชนท้องถิ่นประจำปี 2567

และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “อำเภอขับขี่ปลอดภัย”

ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2566

ณ ห้องแซฟไฟร์ 204-206 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.15 น. ความเป็นมาและวัตถุประสงค์การประชุม

โดย ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3)

09.15 – 09.30 น. สสส.มุ่งสู่ความปลอดภัยทางถนนโดยชุมชนท้องถิ่น : ระบบสนับสนุนบทบาทของชุมชนท้องถิ่น

โดย นายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ กรรมการบริหารแผน คณะที่ 3 สสส.

09.30 – 09.45 น. กลไกการจัดการความปลอดภัยทางถนน

โดย นายแพทย์ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน

09.45 – 11.00 น. เวทีเสวนา “ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน สู่ชุมชนวิถีใหม่”

1)  สร้างความปลอดภัยทางถนนด้วยพลังคนรุ่นใหม่

โดย นายมนูญ เนียมเปี่ยม เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

2)  การสร้างภาคีขับขี่ปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอ

โดย นางสาวนิธิมา เงินสุวรรณ รองนายกองค์การบริการส่วนตำบลห้วยทราย

อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายสุวรรณ สิงห์อินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

3)  นวัตกรรมอำเภอขับขี่ปลอดภัย ลดเหตุ ลดตาย

โดย นายโยธิน อำพิน สาธารณสุขอำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ผู้แทน ศปถ.อำเภอเมืองอุทัยธานี

นางสาวอารดา หายักวงษ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

ผู้แทน ศปถ.อำเภอบ้านแฮด

ดำเนินการเสวนาโดย : นางสาวนิตยา กีรติเสริมสิน ผู้ประกาศข่าว สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS

11.00 – 11.30 น. ทบทวนและทำความเข้าใจ แนวทางการจัดการความปลอดภัยทางถนนโดยชุมชนท้องถิ่น

โดย รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

11.30 – 12.00 น. ปฏิบัติการที่ 1 ทบทวนแผนที่จุดเสี่ยง จุดอันตราย

โดย ผศ.ดร.พีระพงษ์ บุญสวัสดิ์กุลชัย

รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน(ศวช.)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สนับสนุนการดำเนินการโดยศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาค (ศวภ.)

1)  นายปวัน พรหมตัน ผู้จัดการศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคเหนือ

2)  นางธัญญา แสงอุบล ผู้จัดการศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3) นางสาวทัศนีย์ วีระกันต์ ผู้จัดการศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคกลาง

4)  นายมานะ ช่วยชู ผู้จัดการศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคใต้

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. ปฏิบัติการที่ 2 เทียบเคียงแผนจัดการความปลอดภัยทางถนน และปฏิทินความเสี่ยงวิถีชีวิต มิติทางวัฒนธรรมประจำปี

โดย ผศ.ดร.พีระพงษ์ บุญสวัสดิ์กุลชัย

รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

14.30 – 16.00 น. สรุปแผนจัดการความปลอดภัยทางถนน และปฏิทินความเสี่ยงวิถีชีวิต มิติทางวัฒนธรรมประจำปีของ แต่ละเครือข่าย

โดย ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาค (ศวภ.)

16.00-17.00 น. ประมวลแนวทางการจัดการความปลอดภัยทางถนนเพื่อประกาศเป็นข้อตกลงของ เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

โดย ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาค (ศวภ.)

17.00 – 18.00 น. ประชุมทำความเข้าใจแนวทางการจัดการความปลอดภัยทางถนน และแนวทางการพัฒนาระบบและ กลไกการจัดการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอ ในระยะต่อไป

โดย ศูนย์ประสานงานการจัดการความปลอดภัยทางถนน

และศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาค (ศวภ.)

18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00 – 20.00 น. ตรวจสอบข้อมูลการสรุปบทเรียน

โดย ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาค (ศวภ.)

 

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 10.00 น. Market Place : ระบบและกลไกการจัดการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอ

ให้ข้อเสนอแนะโดย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

10.00 – 10.30 น. ชุมชนท้องถิ่นกับการสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ

โดย กรรมการบริหารแผน คณะที่ 1 สสส.

10.30 – 11.00 น. บรรยาย “ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งกับการจัดการความปลอดภัยทางถนน”

โดย นายสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

11.00 – 11.30 น. ประกาศนโยบายสาธารณะและมาตรการของชุมชนท้องถิ่นเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน

โดย เครือข่ายชุมชนท้องถิ่น และอำเภอขับขี่ปลอดภัย

11.30 – 12.30 น. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการความปลอดภัยทางถนน

1)  ศูนย์ประสานงาน และเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่พื้นที่ภาคเหนือ

2)  ศูนย์ประสานงาน และเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

3)  ศูนย์ประสานงาน และเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่พื้นที่ภาคกลาง

4)  ศูนย์ประสานงาน และเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่พื้นที่ภาคใต้

12.30 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 14.00 น. เครื่องมือและกลไกสนับสนุนการทำงาน “อำเภอขับขี่ปลอดภัย”

โดย นางก่องกาญจน์ ทักษ์หิรัญฤทธิ์

ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม (สำนัก 10)

14.00 – 14.45 น. การจัดทำระบบข้อมูลประเด็นความปลอดภัยทางถนนโดยชุมชนท้องถิ่น

โดย รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย และพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

14.45 – 15.00 น. สรุปและปิดการประชุม

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

QR Code :
QR Code