03 มีนาคม 2022

Time

9:30 am - 12:00 am
แชร์

การประชุมเชิงปฏิบัติการ World Obesity Day: Everybody Needs to Act

การประชุมเชิงปฏิบัติการ World Obesity Day: Everybody Needs to Act

(ร่าง)กำหนดการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “World Obesity Day: Everybody Needs to Act”
วันอ้วนโลก: ทุกคนต้องลงมือแก้ไข
วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น.

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
ผ่านระบบ webinar และ Facebook Live (กองโรคไม่ติดต่อ)
กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ร่วมกับ สมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อไทย
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
09.30 – 09.40 น.   พิธีเปิด โดย นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค
09.40 – 10.25 น.   อภิปราย เรื่อง อ้วนเป็นโรคที่ทุกคนต้องลงมือแก้ไข
โดย
1. รศ.พญ.ลัดดา เหมาะสุวรรณ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
หัวข้อ “เด็กอ้วนมีปัญหาสุขภาพไหม อาหารที่เหมาะตามกลุ่มวัย”
2. พญ.ศานิต วิชานศวกุล โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
หัวข้อ “อ้วนจัดเป็นโรคหรือไม่ ปัญหาสุขภาพจากอ้วน”
3. ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา หัวหน้าศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกาย
ประเทศไทย (TPAK) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
หัวข้อ “พฤติกรรมในเด็กอ้วน ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ครอบครัว สถานที่เรียน”
ผู้ดำเนินรายการ พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้อำนวยการศูนย์จิตรักษ์กรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ
10.25 – 11.10 น.     อภิปราย เรื่อง ลงมือทำ ป้องกันและลดโรคอ้วน
โดย
1. นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน
2. ตัวแทนผู้บริหารโรงเรียน โรงเรียนวัดปากบ่อ เขตสวนหลวง โรงเรียนสังกัด กทม. ในเครือข่าย “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน”
3. ตัวแทนผู้นำนักเรียน โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เขตสวนหลวง โรงเรียนสังกัด กทม. ในเครือข่าย “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน”
ผู้ดำเนินรายการ ดร.ภญ.ธนพันธ์ สุขสอาด รพ.ปากเกร็ดและสมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อไทย
11.10 – 12.00 น.    อภิปราย เรื่อง วิสัยทัศน์ เมืองไทยไร้โรคอ้วน
โดย
1. ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
2. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
3. น.ส.รสนา โตสิตระกูล อดีตสมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร
4. ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
5. ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สังกัดพรรคก้าวไกล
ผู้ดำเนินรายการ นพ.คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค
ที่มา : สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ
QR Code :
QR Code