13 ธันวาคม 2022

Time

9:00 am - 5:30 pm
แชร์

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนผู้สูงอายุตำบล และการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น

(ร่าง) กำหนดการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนผู้สูงอายุตำบล

และการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 – 17.30 น.

ณ ห้อง Grand Ballroom B-C ชั้น 4 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียน
09.30 – 09.45 น. กิจกรรมรวมพลคนสร้างสุข
09.45 – 10.00 น. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการประชุม

โดย นางสาวนิสา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

ผู้ช่วยอำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

09.45 – 12.00 น. การสร้างสภาพแวดล้อมชุมชนผู้สูงวัยเพื่อสุขภาวะ ตามแนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design) : Wellbeing – Aged Community Environment

โดย รองศาสตราจารย์ไตรรัตน์ จารุทัศน์ และคณะ

ศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน Universal Design Center

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 14.00 น. สสส. กับการสนับสนุนกลไกเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น

โดย ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์

รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

รักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3)

14.00 – 14.30 น. ปาฐกถาพิเศษ “ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ”

โดย นายสมพร ใช้บางยาง

ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

14.30 – 15.00 น. แนวทางการนำนโยบายสู่การสร้างปฏิบัติการและพัฒนางานสนับสนุนการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

โดย นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต

ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน

15.00 – 15.15 น. ประกาศนโยบายสาธารณะการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น

โดย นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 55 อปท.

(ศชช. 4 แห่ง ศปง.6 อปท. และเครือข่าย 45 อปท.)

15.15 – 16.00 น. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

(1) สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน(สผผ.) กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ศูนย์เชี่ยวชาญ (ศชช.) ศูนย์ประสานงาน (ศปง.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(2) ศูนย์เชี่ยวชาญ ศูนย์ประสานงาน และเครือข่ายฯ พื้นที่ภาคเหนือ

(3) ศูนย์เชี่ยวชาญ ศูนย์ประสานงาน และเครือข่ายฯ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(4) ศูนย์เชี่ยวชาญ ศูนย์ประสานงาน และเครือข่ายฯ พื้นที่ภาคกลาง

(5) ศูนย์เชี่ยวชาญ ศูนย์ประสานงาน และเครือข่ายฯ พื้นที่ภาคใต้

16.00 – 16.30 น. ถ่ายภาพร่วมกัน และเสร็จสิ้นกิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
16.30 – 17.30 น. เตรียมความพร้อม และทำความเข้าใจแนวทางการจัดทำแผนผู้สูงอายุตำบล

โดย รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน

QR Code :
QR Code