25 สิงหาคม 2022

Time

8:00 am - 4:30 pm
แชร์

การประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2565 “สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว : สร้างสุข ทุกพื้นที่ปลอดภัย”

(ร่าง) กำหนดการ

การประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2565

“สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว : สร้างสุข ทุกพื้นที่ปลอดภัย”

ระหว่างวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2565

ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 

08.00 – 09.15 น.     ลงทะเบียน และรับเอกสารประกอบการประชุม (ผู้เข้าร่วมประชุมในเขต กทม.)

09.15 – 09.30 น.     วีดิทัศน์เรื่อง “สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว : สร้างสุข ทุกพื้นที่ปลอดภัย”

09.30 – 10.00 น.     พิธีเปิดการประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2565 และปาฐกถาพิเศษ

โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายจุติ ไกรฤกษ์)

กล่าวรายงาน โดย ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นางพัชรี อาระยะกุล)

10.00 – 10.15 น.     ประธานเยี่ยมชมนิทรรศการ “สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว : สร้างสุข ทุกพื้นที่ปลอดภัย”

10.15 – 11.30 น.     เวทีกลาง : การเสวนา “สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว : สร้างสุข ทุกพื้นที่ปลอดภัย”

12.30 – 15.30 น.     เวทีสมัชชาครอบครัว “สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว : สร้างสุข ทุกพื้นที่ปลอดภัย”

ห้องย่อยที่ 1 การเสวนาและอภิปรายกลุ่ม “บ้าน” สร้างสัมพันธภาพเชิงบวก ครอบครัวอบอุ่น ไร้ความรุนแรง

ห้องย่อยที่ 2 การเสวนาและอภิปรายกลุ่ม “สถานศึกษา” ส่งเสริมการเป็นแหล่งเรียนรู้และปลอดภัย

ห้องย่อยที่ 3 การเสวนาและอภิปรายกลุ่ม “สถานที่ทำงาน” ส่งเสริมการดูแลสวัสดิการและสร้างสุขภาวะที่ดีให้ครอบครัว

ห้องย่อยที่ 4 การเสวนาและอภิปรายกลุ่ม “พื้นที่สาธารณะ ชุมชนและท้องถิ่นเข้มแข็ง : ครอบครัวมั่นคง อยู่ดี มีสุข”

15.30 – 16.15 น.     เวทีกลาง : การนำเสนอผลการประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2565

และรับรองร่างมติข้อเสนอสมัชชาครอบครัวประจำปี 2565

– นำเสนอมติข้อเสนอสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2565

โดย  ผู้แทนจากห้องย่อย 4 ห้องย่อยๆ ละ 1 ท่าน

– รับรองข้อเสนอมติข้อเสนอสมัชชาสตรีและครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2565 โดย… นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประธานรับรองข้อเสนอฯ

16.15 – 16.30 น.     พิธีปิดการประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2565

โดย ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ประธานกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว

QR Code :
QR Code