23-24 กุมภาพันธ์ 2023

Time

7:00 am - 4:00 pm
แชร์

การประชุมมหกรรมวิชาการฟ้าใส ครั้งที่ 13

กำหนดการ

การประชุมมหกรรมวิชาการฟ้าใส ครั้งที่ 13

วันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ณ ห้องสยามมกุฎราชกุมาร ชั้น P3 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี  แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

(Hybrid Conference  ในรูปแบบ Onsite และ Online)

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
07.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุม
08.30 – 08.40 น. พิธีเปิด การประชุมมหกรรมวิชาการฟ้าใส ปี 2566 ครั้งที่ 13

เปิดการประชุม โดยประธานในพิธี : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์     นายกแพทยสภา

ผู้กล่าวรายงาน : รศ.นพ.สุทัศน์  รุ่งเรืองหิรัญญา   เลขาธิการเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ

08.40 – 09.00 น. บรรยายพิเศษ   จุดไฟ….ให้กำลังใจ บุคลากรด้านสุขภาพ

โดย  แพทย์หญิงอภิสมัย ศรีรังสรรค์    ผู้อำนวยการศูนย์จิตรักษ์ โรงพยาบาลกรุงเทพ

09.00 – 12.00 น. เวทีเสวนา   “นโยบายพรรคการเมือง กับสุขภาพของประชาชน ให้พ้นพิษภัยนิโคตินจากบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า”

ผู้ดำเนินรายการ  แพทยหญิงอภิสมัย ศรีรังสรรค์    ผู้อำนวยการศูนย์จิตรักษ์ โรงพยาบาลกรุงเทพ

  ร่วมถ่ายภาพและแสดงสัญลักษณ์ ร่วมมือร่วมใจเพื่อปกป้องเยาวชน สู่สังคมไทยไร้นิโคติน
12.15 – 13.00 น. รับประทานอาหาร กลางวัน

 

เวลา ห้องสยามมกุฎราชกุมาร

คลินิกฟ้าใส (Hybrid)

ห้องพัชรกิติยาภา

สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่(Hybrid)

ห้องสัมมนา 4-6

สมาพันเครือข่ายฯ (Hybrid)

ห้องสัมมนา 2-3

เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพ (Onsite)

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566  
13.00 – 14.30 น. บุหรี่ไฟฟ้า นวัตกรรม หรือ ภัยซ่อนเร้น ?

ผศ.ดร.ศรีรัช ลาภใหญ่

รศ.ดร.พญ.เริงฤดี ปธานวนิช

ผศ.ดร.ทพ.ณัฐวุธ แก้วสุทธา

อ.ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร (MC)

Best Practice  สู่ความสำเร็จในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ (ช่วงที่ 1 )

วิทยากร จาก 9 แม่ข่ายสถาบันอุดมศึกษาระดับภูมิภาค

1. ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน

2. ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง

3. ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

4. ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

5. ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออก

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบจังหวัดโดยความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด และ สมาพันธ์จังหวัด

 

 

“การพัฒนาเครือข่ายบริการช่วยเลิกบุหรี่ กระบวนการดำเนินงาน” : ปัญหา อุปสรรค และความสำเร็จ

ตัวแทนแต่ละจังหวัด

14.30 – 14.45 น. บริการ  Coffee break  
14.45 – 16.30 น. การควบคุมยาสูบเชิงรุก

NCDs และ CDs

บุหรี่กับโรคเรื้อรัง

บุหรี่กับโรคหลอดเลือดสมอง

บุหรี่กับวัณโรค

พญ.วราภรณ์ ภูมิสวัสดิ์ (MC)

Best Practice  สู่ความสำเร็จในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ (ช่วงที่ 2 ) วิทยากร จาก 9 แม่ข่ายสถาบันอุดมศึกษาระดับภูมิภาค

6. ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน

7. ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง

8. ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

9. ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบจังหวัดโดยความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด และ สมาพันธ์จังหวัด (ต่อ) “การพัฒนาเครือข่ายบริการช่วยเลิกบุหรี่ กระบวนการดำเนินงาน” : ปัญหา อุปสรรค และความสำเร็จ

ตัวแทนแต่ละจังหวัด

 

เวลา ห้องสยามมกุฎราชกุมาร

คลินิกฟ้าใส (Hybrid)

ห้องพัชรกิติยาภา

สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่(Hybrid)

ห้องสัมมนา 2-3

เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพฯ (Onsite)

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
07.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุม   
09.00 – 10.30 น. เสวนาวิชาการ มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่5 (สรพ.) ยกระดับสถานพยาบาล รักษาผู้ป่วยทุกคนให้เลิกบุหรี่

พญ.ปิยวรรณ  ลิ้มปัญญาเลิศ

พญ.ธีรานันท์ นาคะบุตร

รศ.นพ.สุทัศน์  รุ่งเรืองหิรัญญา (MC)

9.00 – 12.00 น.

กลยุทธแนวทางการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดผลิตภัณฑ์ยาสูบ ผ่านการทำงานของภาคีสถาบันอุดมศึกษา ตามบริบทเฉพาะกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา

 

9.00 – 11.00 น.

“การพัฒนาเครือข่ายบริการช่วยเลิกบุหรี่ กระบวนการดำเนินงาน” : ปัญหา อุปสรรค และความสำเร็จ

ตัวแทนแต่ละจังหวัด

10.30 – 10.45 น. บริการ  Coffee break
10.45 – 12.30 น. เวทีเสวนา “เผยปัจจัยความสำเร็จ สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายบริการเลิกยาสูบ อย่างยั่งยืน 

ผู้นำเสนอ  Good Practice

คลินิกฟ้าใส รพ.สมเด็จพระยุพราชปัว      10.50 – 11.10 น.

คลินิกฟ้าใส รพ.ยะรัง
11.10 – 11.30 น.

คลินิกฟ้าใส รพ.พยุห์                          11.30 – 11.50 น.

คลินิกทันตกรรมช่วยเลิกบุหรี่                11.50 – 12.10 น.

พญ.วราภรณ์ ภูมิสวัสดิ์ (MC)

กลยุทธแนวทางการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดผลิตภัณฑ์ยาสูบ ผ่านการทำงานของภาคีสถาบันอุดมศึกษา ตามบริบทเฉพาะกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา

 

11.00 – 12.00 น. ถอดบทเรียน / เสนอแนะ

นพ.ชัย กฤติยาภิชาตกุล

ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมยาสูบเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่และ คณะกรรมการเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพฯ

ปิดการอบรม 12.30 น.  โดย นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส 11.45 น.  โดย รศ.ดร.ผ่องศรี ศรีมรกต 12.30 น.  โดย  นพ.ชัย กฤติยาภิชาตกุล
QR Code :
QR Code