09 พฤศจิกายน 2022

Time

6:00 am - 2:30 pm
แชร์

การนำเสนอผลงานรอบตัดสิน การประกวด “Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022”

กำหนดการ

การนำเสนอผลงานรอบตัดสิน กลุ่มระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและกลุ่มระดับอาชีวศึกษา (ปวช. หรือเทียบเท่า)

การประกวด “Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022”

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565

ณ มิตรทาวน์ฮอลล์ 1 ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์

06:00 – 08:45 น. –    ทีมผู้เข้าประกวดนำผลงานเข้ามาติดตั้ง ณ มิตรทาวน์ฮอลล์ 1 ชั้น 5 สามย่านมิตร ทาวน์ และเตรียมความพร้อม ทดสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการนำเสนอ

–    ลงทะเบียน

09:00 – 12:30 น. คณะกรรมการรับฟังการนำเสนอผลงานจากทีมผู้เข้าประกวด ณ มิตรทาวน์ฮอลล์ 1

สามย่านมิตรทาวน์

–    แบ่งกรรมการตัดสินออกเป็นระดับละ 2 กลุ่ม เพื่อเข้าชมนิทรรศการของทีมเข้า ประกวด

–    นำเสนอทีมละ 5 นาที คำถาม-คำตอบ 5 นาที (เจ้าหน้าทกี่ ดกระดิ่งเตือนเพื่อบอกเวลาหมดรอบ)

–    เปลี่ยนกลุ่ม 3 นาที

–    เมื่อครบรอบจะมีกรรมการกลุ่มอื่นเข้ามาพิจารณา  เวียนกันจนครบทุกท่าน

12:30 – 13:30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13:30 – 14.30 น. นัดหมายพิธีประกาศผลและมอบรางวัล

 

 

 

 

ที่มา : สำนักวิชาการและนวัตกรรม

QR Code :
QR Code