09 กุมภาพันธ์ 2022

Time

1:00 pm - 4:00 pm
ณ ณ ห้อง 201 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
แชร์

การจัดงานสัมมนา บทสรุปการสร้างภูมิคุ้มกันจากปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ การพนันและอุบัติเหตุทางถนน สำหรับเด็กวัยอนุบาลและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นผ่านชุดสื่อกิจกรรมของโครงการอารักข์ และโครงการอาสา

การจัดงานสัมมนา บทสรุปการสร้างภูมิคุ้มกันจากปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ การพนันและอุบัติเหตุทางถนน สำหรับเด็กวัยอนุบาลและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นผ่านชุดสื่อกิจกรรมของโครงการอารักข์ และโครงการอาสา

กำหนดการการจัดงานสัมมนา 
“บทสรุปการสร้างภูมิคุ้มกันจากปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ การพนันและอุบัติเหตุทางถนน
สำหรับเด็กวัยอนุบาลและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นผ่านชุดสื่อกิจกรรมของโครงการอารักข์ และโครงการอาสา”
วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  เวลา 13.00 – 16.00 น. 
การจัดสัมมนาแบบระบบ Hybrid ผ่านการเข้าร่วมในห้องสัมมนาและผ่านระบบออนไลน์
ณ ห้อง 201 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
12.30 – 13.00 น.     ลงทะเบียนเข้างาน ตรวจ ATK
รับเอกสารประกอบการอบรม และกล่อง Snack Box
13.00 – 13.10 น.     หัวหน้าโครงการชี้แจงจุดประสงค์การจัดงาน
13.10 – 13.20 น.     ประธานเปิดงาน
ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์
13.20 – 13.40 น.     วิดีทัศน์ภาพรวมของโครงการอารักข์ โครงการอาสา
13.40 – 13.50 น.     การแสดงละครเพลงสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากเหล้าและบุหรี่
13.50 – 14.30 น.     การสาธิตกิจกรรมและสื่อของโครงการผ่านฐานกิจกรรม
ช่วงที่ 1 สื่อและกิจกรรมโครงการอาสา (การสร้างภูมิคุ้มกันจากเหล้าและบุหรี่)
ฐานที่ 1 การวินิจฉัยความเป็นกลุ่มเสี่ยงของเด็กขณะซื้อของในกิจกรรมร้านค้า
ฐานที่ 2 กิจกรรมการจัดการความเครียด เพื่อฝึกพึ่งตนเองในการแก้ปัญหา อันเป็นพื้นฐานต่อการสร้างภูมิคุ้มกันจากการใช้เหล้าและบุหรี่ในการแก้ปัญหา
ฐานที่ 3 กิจกรรมการดูแลสุขภาพด้วยการล้างมือให้สะอาด 7 ขั้นตอนและการฝึกการตัดสินใจอย่างแน่วแน่ผ่านการออกแบบอาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อเป็นพื้นฐานการสร้างภูมิคุ้มกันจากเหล้าและบุหรี่มือสาม
ฐานที่ 4  คลิป Idol เด็กกระบอกเสียงการขอร้องผู้ใหญ่ให้ตระหนักถึงภัยจากเหล้าและบุหรี่
14.30 – 15.10 น.     ช่วงที่ 2 สื่อและกิจกรรมโครงการอารักข์
(การสร้างภูมิคุ้มกันจากการพนันและอุบัติเหตุทางถนน)
ฐานที่ 5 กิจกรรมกลุ่มการพัฒนาการรับรู้ผ่านการใช้ร่างกาย: การทำขนม Choc Ball ฝึกและฝืนกำกับกายไปสู่ใจให้รู้จักพอ พื้นฐานเบื้องต้นสู่การต้านภัยจากการพนัน
ฐาน 6  กิจกรรมกลุ่มการพัฒนาการรับรู้การเป็นส่วนหนึ่งของสังคม: เมืองแม่เหล็ก ฝึกการเข้าใจความหมายของสัญลักษณ์จราจรผ่านการสร้างเมืองปลอดภัย
ฐานที่ 7 กิจกรรมกลุ่มการรับรู้ผ่านการใช้เหตุและผล: การทดลองเชิงประจักษ์ เพื่อสร้างความระหนักถึงความสำคัญของการใช้อุปกรณ์ปลอดภัย: หมวกกันน็อกและเข็มขัดนิรภัย
ฐานที่ 8 กิจกรรมกลุ่มการรับรู้วัฒนธรรม: กิจกรรมสถานการณ์จำลอง เพื่อฝึกคิดตัดสินใจแก้ปัญหาเมื่อเผชิญกับความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนน และจากคนล่อลวงให้เล่นพนันในบรรยากาศสังคมเมือง
15.10 – 15.20 น.     การแสดงดนตรีจากเพลงของโครงการ
15.20 – 15.30 น.     แนะนำ Web-site และ Facebook
กิจกรรมฝึกคิดดัดสินใจจากทางเลือก Go Go Risk Fighter
15.30 – 16.00 น.     แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์
ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก
QR Code :
QR Code