13 มิถุนายน 2024

Time

8:30 am - 4:30 pm
แชร์

การจัดการความรู้และแลกเปลี่ยน การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยชุมชนท้องถิ่น และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาเครือข่ายฯ

กำหนดการ

การจัดการความรู้และแลกเปลี่ยน การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยชุมชนท้องถิ่น

และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาเครือข่ายฯ

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ณ เทศบาลตําบลชากไทย อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.10 น. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม

โดย นายชยุตม์เทพ ป๊อกตัง นายกเทศมนตรีตำบลชากไทย อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

09.10 – 09.20 น. ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดการความรู้/แลกเปลี่ยนและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยชุมชนท้องถิ่น และดัชนีความร้อนต่อความท้าทายใหม่ของโดยชุมชนท้องถิ่น

โดย ดร.นิสา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สสส.

09.20 – 09.35 น. การบูรณาการงานสร้างเสริมสุขภาพโดยใช้พื้นที่เป็นฐานการรับมือการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศโดยชุมชนท้องถิ่น

โดย. ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม รองผู้จัดการกองทุน สสส.

09.35 – 10.00 น. โครงการเซ็นทรัลทำ ทำด้วยกัน ทำด้วยใจ

โดย นายพลาย ภิรมย์ ผู้อำนวยการอาวุโสการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล

10.00 – 10.15 น. สรุปผลการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยชุมชนท้องถิ่น โดย

1. นายกิตติพงค์ ชัยมนัสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและทีมงาน บริษัท อัตถจริยา จำกัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม)

2. ผศ.ดร.นิสา เหล็กสูงเนิน คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3. อาจารย์ อรุณี คงสอน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

10.15 – 11.00 น. รับฟังคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ

โดย

1. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

2. เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

3. ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย

4. ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

5. ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

6. บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล

11.00 – 11.15 น. ปาฐกถาพิเศษ “ศาสตร์พระราชา กับการขับเคลื่อนเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่า อยู่สู่วิถีชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน”

โดย นายสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

11.15 – 12.00 น. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โดย ชุมชน

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง
13.00 – 16.30 น. เยี่ยมชมพื้นที่ปฏิบัติการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โดย วิสาหกิจชุมชนล่องคลอง ดูเหยี่ยว เที่ยวป่า ต.หนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี

หมายเหตุ : กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์

QR Code :
QR Code