25 มิถุนายน 2024

Time

8:30 am - 1:00 pm
แชร์

การขับเคลื่อนมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กำหนดการ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

วันที่ 25 – 27 มิถุนายน 2567

ณ โรงแรม ทีเค.พาเลซ แอนด์ คอนเวนชัน แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.10 น. ประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

โดย นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ ที่ปรึกษามูลนิธิเพื่อความปลอดภัยทางถนน

09.10 – 09.45 น. บรรยายพิเศษสถานการณ์อุบัติเหตุจราจรและความสำคัญของงานมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน

โดย นายแพทย์วิทยา ชาติบัญชาชัย ผู้เชี่ยวชาญในคณะที่ปรึกษาขององค์การอนามัยโลกด้านการ ป้องกันการบาดเจ็บ และประธานแผนงาน สอจร.

09.45 – 10.15 น. นำเสนอความเป็นมา โครงการมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนในมหาวิทยาลัยระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศกับกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

โดย คุณสุพัตรา อรุณนภา ผู้รับผิดชอบโครงการ

10.15 – 10.45 น. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Memorandum of Agreement (MOA) ขับเคลื่อน โครงการมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนในมหาวิทยาลัยระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั่วประเทศกับ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
10.45 – 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
11.00 – 12.00 น. เวทีเสวนา “ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายต่อการขับเคลื่อนงานมาตรการองค์กรเพื่อความ ปลอดภัยทางถนนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ”

ผู้ร่วมเสวนา

1) ภาพรวมสถานการณ์ด้านความปลอดภัยทางถนนในสถาบันอุดมศึกษา

โดย ดร.ธีราณี เตชะศรีวิเชียร National Professional Officer องค์การอนามัยโลกประจำ ประเทศ

2) บทบาทของ สสส. ต่อการเคลื่อนงานมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนใน สถาบันอุดมศึกษา

โดย คุณก่องกาญจน์ ทักษ์หิรัญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยง ทางสังคม (สสส.)

3) กลไก ศปถ. กับการบูรณาการความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับพื้นที่

โดย คุณสหรัฐ วงศ์สกุลวิวัฒน์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่าย ปฏิบัติการ

4) ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ Thai RSC การบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน

โดย คุณประยูร ภู่แส ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

ผู้ดำเนินรายการโดย : นายแพทย์อนุชา เศรษฐเสถียร รองประธาน สอจร.

12.00 – 13.00 น. พักทานอาหารกลางวัน

 

QR Code :
QR Code