Digital Marketing Officer 1 ตำแหน่ง

สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ (ThaiHealth Academy) 

ตำแหน่ง Digital Marketing Officer 

จำนวน 1 อัตรา

(ทั้งนี้เงินเดือนจะเป็นไปตามประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก)

บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ 

1. รับผิดชอบดูแลด้านตลาดออนไลน์ให้กับบริษัท ในทุกช่องทางที่มี

2. วางแผนกลยุทธ์ทางด้านคอนเทนต์ วางกลยุทธ์ทางด้านการตลาด  เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงลูกค้า

3. วางแผน และออกแบบงาน Graphic Design ที่เหมาะสม

4. วางแผนจัดทำคอนเทนต์ภาพ และวีดีโอทั้งบนเวปไซต์และ ตลาดออนไลน์ ต่างๆ เช่น Facebook, Line@, Youtube เป็นต้น

5. นำเสนอสินค้าและบริการ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์อย่างสม่ำเสมอ

6. ศึกษาการตลาด ศึกษาคู่แข่งขันเพื่อนำมาวิเคราะห์และวางกลยุทธ์ที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันและเหมาะสมต่อลักษณะของธุรกิจ

7. วิเคราะห์ข้อมูลด้านตลาดออนไลน์ และสร้างให้เกิด การ Engage และ Conversation

8. วิเคราะห์ วัดผลกิจกรรมทางการตลาดและจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นพร้อมเสนอแนวทางแก้ไขและปรับปรุงในทุกเดือน

9. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ 

1. อายุไม่เกิน 35 ปี

2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด การจัดการ ศิลปกรรม นิเทศศาสตร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. มีประสบการณ์ในด้านการตลาดออนไลน์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี

4. มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ

5. มีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน

6. มีทักษะในการสื่อสารและการติดตามงานที่ดี

7. มีความรับผิดชอบสูงและ Proactive

8. มีจิตสาธารณะ (Public Mind) จิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) และใส่ใจดูแลสุขภาพตนเอง (Health Conscious)

9. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ

กำหนดการรับสมัคร

การดำเนินการ
ระยะเวลา
หมายเหตุ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 20 พ.ค. 65 – 20 มิ.ย. 65 www.thaihealth.or.th,
https://recruit.thaihealth.or.th
Jobtopgun
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 28 มิ.ย. 65 www.thaihealth.or.th
สอบสัมภาษณ์ 6 ก.ค. 65 แจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 11 ก.ค. 65 www.thaihealth.or.th

*หมายเหตุ เกณฑ์การตัดสินให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกกำหนด ทั้งนี้ทางสำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสอบคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศรับสมัครงานนี้ โดยการพิจารณาของสำนักงานฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องหรืออุทธรณ์ต่อคำตัดสินของสำนักงานฯ

**ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**

**ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**

               ผู้สนใจสมัครงานกรุณากรอกข้อมูลใบสมัครงาน online ที่ https://recruit.thaihealth.or.th  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชญพันธุ์ พุ่มสงวน ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html

 

หมดเขตรับสมัครวันที่ 20 มิถุนายน 65

สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่สมัครเข้าระบบสมัครงาน สสส. เท่านั้น

Shares:
QR Code :
QR Code