D7days ทำดี ทำได้ทุกวัน

ที่มา : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ


D7days ทำดี ทำได้ทุกวัน thaihealth


สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดโครงการประกวดผลงาน เรื่อง “ความดี” ตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร


 “ความดี” เป็นสิ่งที่มีมาในอดีต มีอยู่ในปัจจุบัน และจะมีต่อไปในอนาคต


 “ความดี” คืออุดมการณ์อันสูงส่ง ของสังคมที่พึงปรารถนา


“ความดี” คือรากฐานอันแน่นลึก ของสังคมอุดมธรรม


 “ความดี” คือแรงขับเคลื่อนอันทรงพลัง ซึ่งจะช่วยให้สังคมเคลื่อนไปในทิศทางที่พึงประสงค์


 “ความดี” คือสายใยอันนุ่มเหนียว ที่ร้อยโยงผู้คนหลากหลายไปสู่ความสันติ ความเจริญ และความสุข ร่วมกัน


ดั่งพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๑๒ ความว่า


“ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดี และคนไม่ดี ไม่มีใครที่จะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดี ไม่ให้อำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้”


และ พระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ณ สวนอัมพร เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๒๕ ความว่า


“การทำดีนั้นทำยากและเห็นผลช้า แต่ก็จำเป็นต้องทำเพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่และจำพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว แต่ละคนจึงต้องตั้งใจและเพียรพยายามให้สุดกำลังในการสร้างเสริมและสะสมความดี”


โดย ดร.จินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  กล่าวว่า  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และน้อมเกล้าฯถวายความอาลัย แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ คณะอนุกรรมาธิการศึกษาติดตามและตรวจสอบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีผลกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดโครงการประกวดผลงาน เรื่อง “ความดี” ตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและน้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และความมุ่งมั่นที่จะเดินตามรอยพระยุคลบาท โดยมุ่งเน้นในเรื่องการทำความดี รวมทั้งส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวและสังคมให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็ก เยาวชน ซึ่งจะเป็นอนาคตของชาติ


ซึ่งการส่งเสริมและสนับสนุนในเด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญในเรื่อง “ความดี” ก็จะช่วยให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการทำความดี นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและความมุ่งมั่นที่จะเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยการสร้างสรรค์ผลงานผ่านช่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


ด้านนายดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า  จากการเปิดรับสมัครมีเยาวชนที่สนใจส่งผลงานทั้ง 4 ประเภท 1 Short Animation (ความยาวไม่เกิน 1 นาที)  2 Shot film (ความยาวไม่เกิน 3 – 9 นาที) 3 Photography Series (จำนวน 3 – 9 ภาพ) และ 4 Poster (จำนวน 1 ภาพ) เข้ามาจำนวนผลงานกว่า 400 ผลงานแต่มีเพียง 146  ผลงานเท่านั้นที่ผ่านเข้ารอบและเพื่อเพิ่มเติมทักษะ กระบวนการคิดและความรู้ให้กับเยาวชนทั้งหมดนี้ ทางโครงการจึงได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ก่อนจะมีการคัดเลือกหาสุดยอดผลงาน  ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท พร้อมโล่ และประกาศนียบัตร ช่วงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้  ทั้งนี้เพื่อเป็นรางวัลและเพิ่มพูนประสบการณ์ในการทำงานแบบมืออาชีพกับบุคคลที่เป็นผู้เชี่ยวชาญและทำงานสื่อด้านต่างๆ ที่จัดขึ้นครั้งนี้ ก่อนนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาชิ้นงานในชิ้นต่อๆ ไปให้น่าสนใจและสามารถก้าวไปเป็นมืออาชีพในอนาคต


“และเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ที่ผ่านมา โครงการ D7Day โครงการทำดีทำได้ทุกวัน ได้นำเยาวชนที่มีผลงานน่าสนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการกับพี่เลี้ยงประเด็นสื่อแต่ละประเภท โดย ประเภท Short Animation วิทยากรโดย The Monk Studio, Short Film วิทยากรโดย สถาบันภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ,  Photography Series วิทยากรโดย คุณตุลย์ หิรัญญลาวัลย์,  Poster วิทยากรโดย คุณพลอย นิกะดานนท์และ คุณคณิตา มีชูบท และ Creative Director จาก Spa – Hakuhudo ”


สามารถติดตามความเคลื่อนไหวและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook D7days หรือ เว็บไซต์ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ www.senate.go.th โทร 0 2244 1777-8             


อย่ารอช้า เพราะความดี ทำได้ทุกวัน.

Shares:
QR Code :
QR Code