9 แนวทาง ปันเด็กไทยเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแรง

          กระทรวงสาธารณสุขเผย 9 แนวทางพัฒนาเด็กไทยเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแรง พัฒนาศักยภาพการเจริญเติบโต การเอาใจใส่จากครอบครัว


สธ. พัฒนาบริการ 9 เรื่อง ปันเด็กไทยเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแรง thaihealth


          ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการอนามัยแม่และเด็กครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ“กลไกการขับเคลื่อนงานพัฒนาระบบบริการงานอนามัยแม่และเด็ก(MCH Board)” กล่าวว่า ในปี 2558 นี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ทำโครงการแม่ลูกสุขภาพดีทุกชีวีมีสุข เพื่อพัฒนาระบบบริการงานอนามัยแม่และเด็กให้เป็นบริการสุขภาพพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพประชากรไทยเริ่มตั้งแต่การดูแลครรภ์ จนถึงหลังคลอดถึง 5 ปี เพื่อให้เด็กเจริญเติบโต มีพัฒนาการสมวัย โดยประกาศเจตนารมณ์พัฒนาเด็กไทยใน 20 ปีข้างหน้า ให้เป็นผู้ใหญ่ แข็งแรง พัฒนาการดีมีคุณธรรม นำพาประเทศเจริญรุ่งเรือง สร้างศักยภาพการแข่งขันกับสากลได้ จะพัฒนาบริการทั้งหมด9 เรื่อง ได้แก่


          1.สร้างพ่อแม่คุณภาพ เข้ารับบริการตรวจสุขภาพก่อนและหลังมีบุตร เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ตามมาตรฐานโรงเรียนพ่อแม่ 2.ให้บริการฝากท้องทุกที่ฟรีทุกสิทธิ์ สร้างการเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียม ของหญิงตั้งครรภ์และสามี หญิงหลังคลอด และเด็กปฐมวัย 3.สร้างเด็กปลอดโรคพันธุกรรมและโรคติดเชื้อ คือโรคธาลัสซีเมีย โรคเอดส์ และโรคขาดสารไอโอดีนหรือโรคเอ๋อ โดยตรวจเลือดขณะแม่ตั้งครรภ์ให้แม่กินยาเสริมไอโอดีนและวิตามินเสริมธาตุเหล็กตามสิทธิประโยชน์ 4.สร้างภูมิต้านทานทางสังคมแก่เด็ก โดยผ่านการเลี้ยงดูของพ่อ แม่ ด้วยความรักและความผูกพัน ได้กินนมแม่ตั้งแต่แรกเกิดและอาหารตามวัย


          5.สร้างเด็กฉลาดทางปัญญาและอารมณ์ ด้วยการเลี้ยงดูที่ถูกต้องเหมาะสมจากพ่อแม่ หรือผู้เลี้ยงดูเด็กเป็นหลัก ผ่านกระบวนการกินกอด เล่น เล่า 6.เด็กทุกคนได้รับการเฝ้าระวัง คัดกรอง และส่งเสริมพัฒนาการ หากพัฒนาการล่าช้าได้รับการแก้ไข 7.เด็กได้รับการฝึกทักษะชีวิตผ่านการจัดกิจกรรมในคลินิกเด็กดี และศูนย์เด็กเล็ก การฝึกทักษะกิจวัตรประจำวัน การเล่นบทบาทสมมติ การเล่านิทาน ร้องเพลงและดนตรี และวาดรูป 8.สตรีและเด็กได้รับบริการคุณภาพ ฝากครรภ์คุณภาพ ห้องคลอดคุณภาพ คลินิกเด็กดีคุณภาพ และศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ และ 9.ชุมชนท้องถิ่นร่วมสร้างเด็กไทยแข็งแรง พัฒนาการดี มีคุณธรรม ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาตำบลที่มีประมาณ 6,000 แห่ง ให้เป็น  “ตำบลพัฒนาการเด็กดีเริ่มที่นมแม่”


          ตามประกาศคำมั่นที่กล่าวมาจะเน้นการพัฒนาระบบบริการที่โรงพยาบาลทุกระดับทั่วประเทศ 10,527 แห่ง การส่งเสริมครอบครัวกว่า 24 ล้านครัวเรือน สร้างครอบครัวต้นแบบเด็กพัฒนาการดี เริ่มที่นมแม่ และพัฒนาคุณภาพศูนย์เด็กเล็กทั่วประเทศที่มี 20,500 แห่ง ให้มีมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด ถือว่าเป็นการปฏิรูประบบอนามัยแม่และเด็กครั้งใหญ่ของประเทศไทย


 


 


          ที่มา:หนังสือพิมพ์แนวหน้า


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


 


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ