8 ภาคีเครือข่าย ผนึกกำลังต่อต้าน “ข่าวลวง-ข่าวปลอม”

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์


ภาพโดย สสส.


8 ภาคีเครือข่าย ผนึกกำลังต่อต้าน


8 ภาคีเครือข่ายวิชาชีพลงนามร่วมประกาศปฏิญญารวมพลังขับเคลื่อนต่อต้านข่าวลวงข่าวปลอม พร้อมเปิดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนบทเรียนระหว่างประเทศ


เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.62 นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดเผยในการแถลงข่าวการลงนามประกาศปฏิญญารวมพลังขับเคลื่อนต่อต้านข่าวลวงข่าวปลอม Fake News Alert ซึ่งมีเครือข่ายทั้งหมด 8 องค์กรในการร่วมลงนามแสดงพลัง ได้แก่ กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ , สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) , องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย , คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , Friedrich Naumann Foundation for Freedom (FNF) และ สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์


นายวสันต์ กล่าวว่า หลังการเติบโตของสังคมยุคดิจิทัลที่เน้นสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ที่รวดเร็ว ส่งผลให้ข่าวลวงข่าวปลอมเป็นปัญหาระดับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก มีผู้ส่งสารที่สื่อสารผ่านช่องทางเป็นจำนวนมาก บางครั้งข้อมูลขาดการตรวจสอบข้อเท็จจริง และที่มาข้อมูลที่แท้จริงให้ถ้วนถี่ ส่งผลให้เกิดการส่งข่าวเผยแพร่จนเกิดผลกระทบในวงกว้าง


8 ภาคีเครือข่าย ผนึกกำลังต่อต้าน


สำหรับการร่วมลงนามและแสดงพลังในครั้งนี้ จะเป็นการร่วมสร้างกลไกการรับมือและต้านข่าวลวง สร้างความตระหนักรู้และให้ตรวจสอบที่มาของข่าวสารให้กับคนในสังคม ก่อนเชื่อหรือแชร์ข้อมูลออกไป ทั้งยังขยายผลองค์ความรู้ด้านการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อให้กับประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ภายใต้ระบบนิเวศสื่อที่ดี


นอกจากนี้เครือข่ายทั้ง 8 องค์กรเตรียมจัดงาน International Conference on Fake News มีตัวแทนภาคีเครือข่ายนักวิชาการ วิชาชีพด้านสื่อสารมวลชนทั้งไทยและนานาชาติเข้าร่วมเสวนา ในวันที่ 17 มิ.ย.62

Shares:
QR Code :
QR Code