7 วิธี สร้างเวลาคุณภาพของครอบครัว

ที่มา : หนังสือพ่อเเม่พลังบวก 


7 วิธี สร้างเวลาคุณภาพของครอบครัว thaihealth


เเฟ้มภาพ


ครอบครัวที่สมาชิกมีโอกาสใช้เวลาคุณภาพร่วมกันอย่างสม่ำเสมอจนเป็นวิถีของครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นการทำกิจกรรมร่วมกัน พูดคุยปรึกษาหารือ เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา หรือกิจกรรมในชุมชน / สังคม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งทางความคิด ความรู้สึก และการปฏิบัติตน ผู้ใหญ่ดูแล เลี้ยงดู อบรมสั่งสอน ส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็ก และต่างคนทำหน้าที่ที่พึงมีต่อครอบครัว ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน คิดถึงความรู้สึกและความสุขของกันและกัน ก่อเกิดเป็นสายใยความอบอุ่นของครอบครัว ซึ่งเป็นสิ่งที่ใคร ๆ ต่างก็ปรารถนา ให้มีและเกิดขึ้นในครอบครัวของตน


7 วิธีการสร้างเวลาคุณภาพของครอบครัว


+ สร้างบรรยากาศให้ทุกคนสามารถพูดคุยกันได้ง่าย อิสระเปิดเผย ตรงไปตรงมาด้วย ความรัก


+ สร้างบรรยากาศของการยอมรับ และความไว้วางใจกัน


+ ทำให้บรรยากาศมีความสุข ผ่อนคลาย สนุกสนาน


+ มีการแสดงให้รู้ถึงความรัก ความห่วงใย


+ พูดจาสื่อสารทางบวก


+ รับฟังความคิดเห็นกัน


+ เริ่มจากกิจกรรมที่ทุกคนชื่นชอบ และผลัดกันทำกิจกรรมที่สมาชิกชื่นชอบ

Shares:
QR Code :
QR Code