7 มาตรฐาน สุขาภิบาลร้านอาหารไทย

/data/content/23501/cms/acijmnpqr246.jpg

กรมอนามัย เผย 7 เกณฑ์มาตรฐาน เพื่อให้ร้านอาหารมีการปรับปรุงสุขลักษณะของร้านอาหาร หถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร

          ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า กรมอนามัย ได้ดำเนินการพัฒนาสถานประกอบการค้าอาหารมาตั้งแต่ปี 2542 ภายใต้โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) โดยมีการปรับปรุงเกี่ยวกับสุขลักษณะของร้านอาหาร ในเรื่องสถานที่ อาหาร ภาชนะ สัตว์และแมลงนำโรค และผู้สัมผัสอาหาร เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบ การค้าอาหารได้พัฒนาสถานประกอบการให้ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร ส่งผลให้ปัจจุบันมีร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารในประเทศไทยที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ร้อยละ 86.26

          นอกจากนี้ เพื่อเป็นการยกระดับร้านอาหารให้ได้มาตรฐานครบทุกด้าน ทั้งด้านความสะอาด ปลอดภัย ไร้สารปนเปื้อน และส่งเสริมสุขภาพผู้บริโภค จึงได้จัดทำโครงการ “ร้านอาหารไทยปลอดภัย สุขภาพดี” (Clean Food Good Taste Plus) ขึ้น ซึ่งมีเกณฑ์กำหนด ดังนี้
1. ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย 2. มีช้อนกลางสำหรับผู้บริโภค 3. มีอ่างล้างมือสำหรับผู้บริโภค 4. ส้วมในร้านอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐาน HAS (Healthy Accessibility Safety) 5. ผักสดปลอดสารพิษฆ่าแมลง 6. ผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรมและมีบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหาร และ 7. ใช้ถุงมือสัมผัสอาหาร

          “ทั้งนี้ การพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร และคุ้มครองความปลอดภัยอาหารบริโภค ผู้ปรุงประกอบการต้องยึดหลัก 2 ประการ คือ 1. สะอาด ปลอดภัย มีการปรุงประกอบอาหารให้ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร โดยเน้นดูแลความสะอาดตั้งแต่กระบวนการเตรียมวัตถุดิบ การล้างให้สะอาดก่อนนำมาปรุงโดยเฉพาะผักที่นำมาใช้อาหารต้องมีการล้างให้สะอาดเพื่อล้างสารเคมีที่อาจปนเปื้อนมาตั้งแต่การเพาะปลูก วัตถุดิบ ที่ใช้ทำอาหารต้องมีคุณภาพดี มาจากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้ และ 2. ถูกหลัก โภชนาการ คือ ปรุงอาหารด้วยการยำ ต้ม นึ่ง ลดอาหารประเภท ผัด ทอด และอาหารที่มีรสหวานจัด เค็มจัด เลือกรับประทานผักและผลไม้ หลากสีหรือให้ครบ 5 สี เพื่อให้ได้คุณค่าทางโภชนาการที่ตรงกับความต้องการของร่างกาย”

 

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ