7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ชวนงดเหล้าเข้าพรรษา

ที่มา : เว็บไซต์ yournews.yourfmhatyai.com


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ yournews.yourfmhatyai.com


7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ชวนงดเหล้าเข้าพรรษา thaihealth


นายอำเภอหาดใหญ่  ร่วมกับ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) นำภาคีเครือข่าย กล่าวคำปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา และ เชิญชวนพุทธศาสนิกชนใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง งดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2561


ในวันที่ 19  กรกฏาคม  2561 ณ ห้องดอกแก้ว  โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง ร่วมกับ สมาคมสร้างสุขภาวะภาคใต้ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงาน “แถลงข่าว งดเหล้าเข้าพรรษา 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง”  โดยมี นายทวีวุฒิ สังข์ศิริ  นายอำเภอหาดใหญ่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน “งดเหล้าเข้าพรรษา 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง”  จัดขึ้นภายใต้กรอบคิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการนำการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเป็นพลังขับเคลื่อน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนงดดื่มสุราตลอดสามเดือน ในช่วงเข้าพรรษาและนำไปสู่การลด ละ และเลิกดื่มสุรา ขอเชิญชวน  พุทธศาสนิกชน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง งดเหล้าพรรษา


สำหรับปีนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานโอวาท เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติปีนี้มีใจความสำคัญว่า การดื่มสุราและเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาททั้ง 6 ประการ คือ ความเสื่อมทรัพย์ ก่อการทะเลาะวิวาท เป็นบ่อเกิดแห่งโรค เป็นเหตุเสียชื่อเสียง เป็นเหตุไม่รู้จักละอาย ต้นเหตุ ทอนกำลังปัญญา


เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนล่าง ได้กำหนดจัดกิจกรรม ปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษาในพื้นที่ต้นแบบ ชุมชนงดเหล้าเข้าพรรษา จำนวน 9 พื้นที่ชุมชนต้นแบบ ชวน ช่วย เชียร์ ชุมชน งดเหล้าครบพรรษา


จึงขอเชิญชวนประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ในทุกพื้นที่และสื่อมวลชนร่วมรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เรื่องโทษ พิษภัย ผลกระทบที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ในสังคมตระหนักถึงอันตรายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กระตุ้นให้ประชาชน ลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมทั้งขอเชิญชวนประชาชนทุกคนงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการ ลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างยั่งยืนตลอดไป

Shares:
QR Code :
QR Code