6 หลักการจัดประชุมที่ดีต่อสุขภาพ

ที่มา: Happy8Workplace

                  ทำไมการจัดประชุมที่ดีต่อสุขภาพจึงมีความสําคัญ

                  สําหรับคนวัยทำงาน “การประชุม” เป็นกิจกรรมหลักที่เกิดขึ้นในทุกองค์กร ยิ่งองค์กรมีขนาดใหญ่ ยิ่งมีการประชุมบ่อยครั้ง หรือเกือบตลอดทั้งสัปดาห์ หากมีวาระการประชุมมาก ขาดการบริหารจัดการเวลาให้เหมาะสม ก็จะต้องนั่งประชุมติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน มีการขยับเคลื่อนไหวร่างกายน้อยมาก ซึ่งถือว่าเป็น “พฤติกรรมเนือยนิ่ง” ยิ่งมีพฤติกรรมเนือยนิ่งเป็นเวลานาน ยิ่งส่งผลเสียต่อร่างกาย และหากการประชุมนั้น ๆ มีการเสิร์ฟอาหารว่าง และเครื่องดื่มที่ให้พลังงานสูงเกินความต้องการของร่างกาย เน้นรสชาติหวาน มัน เค็ม เท่ากับว่า “ทุกครั้งที่เราเข้าร่วมการประชุมที่ขาดการบริหารจัดการที่คำนึงถึงสุขภาพกาย สุขภาพใจ ของผู้เข้าร่วมประชุม ยิ่งเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดปัญหาน้ำหนักเกิน โรคอ้วน/อ้วนลงพุง และ โรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนอาการไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ ที่ส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิต อีกทั้งยังอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยไม่รู้ตัว”เราจึงควรให้ความสำคัญกับ “การจัดประชุมที่ดีต่อสุขภาพ” ตั้งแต่วันนี้

                  ข้อมูลจากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบประเด็นน่าสนใจในเรื่องพฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนวัยทําางาน โดยพบว่าคนในวัยทำงานมีการบริโภคอาหารหลักครบทั้ง 3 มื้อ น้อยกว่าวัยอื่น ๆ อย่างชัดเจน การมีอาหารว่างระหว่างมื้อ เป็นตัวช่วยเสริมสำหรับคนที่รับประทานอาหารได้น้อยเพื่อให้ร่างกายได้รับพลังงานและสารอาหารอย่างเพียงพอ โดยข้อแนะนำการจัดอาหารว่างสําหรับผู้ใหญ่ ควรให้พลังงานไม่เกินร้อยละ 10 ของพลังงานที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันคำแนะนำในการจัดประชุมที่ดีต่อสุขภาพ

                  6 หลักจัดประชุมที่ดีต่อสุขภาพ

  • ปรับเปลี่ยนรูปแบบประชุม เพื่อสุขภาพกาย ใจ ลดความเสี่ยงการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
  • จัดอาหาร มีพลังงานไม่เกิน 200 Kale เน้นผัก ผลไม้ โปรตีน
  • กิจกรรมทางกาย มีเวลาพักเบรก ลุกขึ้นขยับร่างกาย
  • ผ่อนคลาย ทักทายด้วยมิตรไมตรี มีกิจกรรมสร้างความผ่อนคลาย
  • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการใช้กระดาษ จัดประชุมแบบออนไลน์
  • งดเหล้า งดบุหรี่ ติดป้ายเตือน และบอกถึงโทษภัย

                  ส่งต่อสุขภาพที่ดีในที่ทำงาน มีสุขภาพกายและใจที่ดีไปพร้อมกัน

Shares:
QR Code :
QR Code