5 วิธีสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูก

ที่มา : จดหมายข่าวสร้างสุข สสส. ฉบับที่ 215


5 วิธีสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูก thaihealth


แฟ้มภาพ


ครอบครัวถือเป็นรากฐานสำคัญของชีวิตทุกคน พัฒนาการที่ดีของลูกเป็นผลมาจากการที่มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อแม่ลูก เพราะการเลี้ยงลูกให้ประสบผลสำเร็จเป็นคนที่ฉลาด สมวัย มีพัฒนาการทางร่างกายและจิตใจที่ดีนั้นมาจากความรัก  ความเอาใจใส่จากครอบครัว การสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคนในครอบครัวนั้นมีหลายวิธี วันนี้เรามีวิธีง่ายๆ ที่จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อแม่ลูกและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กๆมาฝากกันจ้า


เล่นกับลูก  ชวนลูกเล่นกิจกรรมที่ได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 6 ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ทำให้เกิด ความสุข สนุก ยังสร้างพัฒนาการกล้ามเนื้อฝึกทักษะและเรียนรู้ทั้งความคิดสร้างสรรค์ และการแก้ปัญหา


อ่านกับลูก  การอ่านคือการเปิดโลกความสุข และโลกการเรียนรู้ไม่รู้จบ รวมทั้งได้ส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษา ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ให้กับลูก


ชวนลูกคุย  ช่วยพัฒนาลูกดังนี้ ช่วยลูกพัฒนาทักษะทางภาษา ช่วยกระตุ้นสมอง ช่วยเพิ่มความรู้ ช่วยให้ลูกเข้าใจตัวเอง เข้าใจผู้อื่น ช่วยพัฒนาการสื่อสารของลูก


ชวนลูกทำ ให้ลูกช่วยเหลือตัวเอง ช่วยสร้างสุขนิสัยทีดี รู้จักวางแผน มีความคิดที่เป็นระบบ และฝึกความรับผิดชอบ


ชวนลูกเที่ยว ช่วยพัฒนาลูกจากการเปิดโลกของลูก ช่วยให้ลูกได้เจอคนที่หลากหลาย ได้ใช้เวลาร่วมกัน ช่วยสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับลูก

Shares:
QR Code :
QR Code