5 วิธีลดขยะอาหารส่วนเกิน

ที่มา : หนังสือจับตาทิศทางสุขภาพคนไทยปี 2563 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


5 วิธีลดขยะอาหารส่วนเกิน thaihealth


แฟ้มภาพ


องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (UNFAO) ร่วมกับ โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) เผยแพร่ข้อแนะนำในการแก้ไขปัญหาขยะอาหารและอาหารส่วนเกิน เรียงลำดับจากที่ควรทำมากที่สุดไปจนถึงน้อยที่สุด โดยมีวิธีการ ดังนี้


วิธีที่ 1 ป้องกันการเกิดขยะอาหารจากห่วงโซ่อาหาร (Prevention) เช่น ภาคเอกชนพัฒนาระบบการสั่งสินค้าเพื่อลดการสั่งสินค้าเหลือ ภาครัฐจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะอาหารตามปริมาณ


วิธีที่ 2 จัดสรรอาหารที่ยังสามารถบริโภคได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Optimization) เช่น บริจาคให้ผู้ยากไร้/พนักงาน นำมาขายราคาถูก จำหน่ายเป็นอาหารสัตว์แทน


วิธีที่ 3 นำมาผลิตเพื่อใช้ใหม่ (Recycle) เช่น ทำปุ๋ยเพื่อการเกษตร ผลิตก๊าซชีวภาพ


วิธีที่ 4 กำจัดเพื่อนำพลังงานมาใช้ใหม่ (Recovery) เผาเพื่อผลิตพลังงานความร้อน 


วิธีที่ 5 กำจัดทิ้ง โดยมีระบบการจัดการที่ดี 

Shares:
QR Code :
QR Code