4+3 พลังขับเคลื่อนระบบและกลไกจังหวัด

ที่มา : แฟนเพจสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว


ภาพประกอบจากแฟนเพจสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว


4+3 พลังขับเคลื่อนระบบและกลไกจังหวัด thaihealth


เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเสริมสร้างพลังเครือข่าย เพื่อการขับเคลื่อนระบบและกลไกจังหวัดเพื่อเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่


นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการเสริมสร้างพลังเครือข่าย เพื่อการขับเคลื่อนระบบและกลไกจังหวัดเพื่อเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ โดยการรวมพลังความร่วมมือของ 4 กระทรวง ได้แก่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และ 3 เครือข่าย ได้แก่ เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องบ้านล้านตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่สุรินทร์

Shares:
QR Code :
QR Code