40 ปี การเคหะแห่งชาติ อยู่เคียงข้างชุมชนเสมอ

การเคหะแห่งชาติ (กคช.) จัดงานสัมมนา “40 ปี การเคหะแห่งชาติ อยู่เคียงข้างชุมชนเสมอ” เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านบริหารและพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ตลอดจนส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างภาคีเครือข่าย โดยมี นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธี พร้อมแสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “พื้นที่ปลอดภัย (safety  zone)” ร่วมด้วยนายกฤษดา รักษากุล ผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ

งานสัมมนา “40 ปี การเคหะแห่งชาติ อยู่เคียงข้างชุมชนเสมอ” จัดขึ้นเนื่องในโอกาสที่การเคหะแห่งชาติครบรอบ 40 ปี แห่งการก่อตั้งองค์กร ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการบริหารและพัฒนาชุมชนมาโดยตลอด และปัจจุบันงานด้านการพัฒนาชุมชนของการเคหะแห่งชาติได้ขยายวงกว้าง รวมถึงเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ในการดำเนินงาน ตลอดจนมีภาคีเครือข่ายจำนวนมากที่เข้าร่วมในการพัฒนา อาทิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) สถาบันการศึกษา มูลนิธิ และองค์กรพัฒนาชุมชนอิสระต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนให้ชุมชนได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ซึ่งขณะนี้พบว่ามีองค์กรชุมชนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้เกิดขึ้นจำนวนมาก ที่สามารถใช้เป็นต้นแบบในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ กองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อดูแลคนในชุมชนครอบคลุมตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิต กลุ่มสิ่งแวดล้อมนำจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ (em) มาใช้จัดการของเสียในชุมชน และการรักษาสิ่งแวดล้อม เกิดการสร้างนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาชุมชนของการเคหะแห่งชาติ ภายใต้แนวคิดชุมชนน่าอยู่ น่าสบายอย่างยั่งยืน (eco- v illag e) ด้วยการใช้เทคโนโลยีเปลี่ยนขยะ และของเสียในชุมชนให้เป็นพลังงาน ทั้งนี้ การจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านการบริหารและพัฒนา

คุณภาพชีวิตชุมชน ในการยกระดับคุณภาพชีวิตการ อยู่อาศัยของชุมชนการเคหะแห่งชาติ และทิศทางการดำเนินงานในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมสัมพันธภาพ และความร่วมมือทั้งด้านองค์ความรู้ และการสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ จากภาคี เครือข่าย

ภายในงานมีการเสวนาในหัวข้อ “การพัฒนาชุมชน การเคหะแห่งชาติ ร่วมกับภาคีเครือข่าย” โดย ดร.เพชรวรรต วัฒนพงศ์ศิริกุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์, ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, รศ.ดร. กิตติ ลิ่มสกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ที่ปรึกษาโครงการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (thailand  green house  gas  management  organization)/คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบการบริหารพัฒนาชุมชนของการเคหะแห่งชาติ ภายใต้แนวคิดชุมชนน่าอยู่น่าสบายอย่างยั่งยืน (eco-village), นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ, นางประเทือง ช่วยเกลี้ยง เลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจัยและปฏิบัติการสังคม และนายสายัณห์ อุ่นผล ประธานนิติบุคคลอาคารชุด 5 โครงการบ้านเอื้ออาทรบึงกุ่ม และการบรรยายพิเศษเรื่อง “การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ aec ของชุมชน” โดย อาจารย์จตุพล ชมภูนิช

 

 

ที่มา : โกลบอล บิสซิเนส

Shares:
QR Code :
QR Code