4 เคล็ดลับ เตรียมตัวเข้าสู่สูงวัยอย่างมีคุณภาพ

ที่มา : เว็บไซต์นับเราด้วยคน

แฟ้มภาพ

                    อีกไม่เกิน 6 ปี ลูกหลานวัยแรงงานจะต้องรับภาระดูแลผู้สูงอายุและเด็กเพิ่มมากขึ้น เมื่อก้าวเข้าวัยสูงอายุ จะมีความอ่อนไหวทางจิตใจมากกว่าเดิม ต้องการการเอาใจใส่จากคนรอบข้าง และ ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ คนเราต่างต้องการ สังคมที่จะไม่ทำให้รู้สึกโดดเดี่ยวลำาพังเพราะฉะนั้นต้อง มีเพื่อน ต้องมีกิจกรรมทางสังคมที่ยึดโยงให้สดชื่น กระปรี้กระเปร่า ความจำดี ความสัมพันธ์ของผู้คนรอบข้างดี

หลักเตรียมตัวดี 4 ประการ

1) มีสุขภาพดี

กาย ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ

จิต ไม่มีอาการวิกลจริต

ปัญญา รู้ว่าควร หรือไม่ควร

สังคม คุยกับคนรอบข้าง

2) มีการทำงานดี

เพื่อตนเอง มีรายได้

เพื่อสังคม ช่วยเหลือสังคม

เพื่อผู้อื่น ช่วยเหลือเกื้อกูล

– เพื่อสิ่งแวดล้อม ดูแลรักษา

3) มีความมั่นคงดี

ทางการเงิน มีจากการทำงานเพื่อตนเอง และมีรายได้สะสม

ทางครอบครัว มีความรู้ สอนลูกหลานในสิ่งที่ดีงาม

4) มีสิ่งแวดล้อมที่ดี

ที่พักอาศัย ช่วยในการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต ในการเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ

Shares:
QR Code :
QR Code