4 หน่วยงานจับมือพัฒนา ‘องค์กรผู้บริโภค’

ที่มา : มติชน 


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ balancemag.net


4 หน่วยงานจับมือพัฒนา 'องค์กรผู้บริโภค' thaihealth


4 หน่วยงานจับมือพัฒนา 'องค์กรผู้บริโภค'


เมื่อวันที่ 15 มีนาคม ที่โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ทพ.ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ รักษาการผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวในพิธีลงนามความร่วมมือในการพัฒนาและสนับสนุนองค์กร ผู้บริโภคคุณภาพ ระหว่าง 4 องค์กร ได้แก่ สสส. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมูลนิธิวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ (มวคบ.) ว่า การลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อผลักดันให้เกิดระบบการพัฒนาและรับรององค์กรผู้บริโภคคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับ โดยความร่วมมือของทุกองค์กร สสส.ได้ทำงานร่วมกับทั้ง 3 องค์กร ในการพัฒนาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการพัฒนาองค์กร ผู้บริโภค เพื่อให้มีความพร้อมเข้าสู่กระบวนการรับรองคุณภาพ ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2558 โดย สสส.ได้สนับสนุนศูนย์วิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มวคบ. พัฒนาหลักเกณฑ์และกระบวนการรับรองคุณภาพองค์กรผู้บริโภค รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในองค์กรผู้บริโภค โดยในปี 2561 มีองค์กรผู้บริโภคที่สมัครลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมในกระบวนการรับรองคุณภาพแล้วกว่า 300 องค์กร โดยองค์กรผู้บริโภคในต่างประเทศ จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐให้มีบทบาทคุ้มครองผู้บริโภคในกรณีที่มีการร้องเรียนต่างๆ เพราะภาครัฐจะมีข้อจำกัดด้านกำลังคนและการกระจายจุดบริการรับ-แก้ปัญหาเรื่องร้องเรียน ส่งผลให้เกิดเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวังได้อย่างกว้างขวาง

Shares:
QR Code :
QR Code