4 มาตรฐาน การให้ความรู้และดูแลเด็กปฐมวัย ที่ผู้ใหญ่ต้องทราบ

ที่มา : ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย – TPAK

แฟ้มภาพ

                    นับเป็นชุดเครื่องมือที่มีเป้าหมายโดยตรงเพื่อสื่อสารและกระตุ้นให้ผู้กำหนดนโยบาย ผู้รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้บริหารสถานศึกษา คุณครู ผู้ดูแลเด็กทั้งในโรงเรียนและสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ในประเทศกลุ่มสมาชิกและโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศรายได้น้อยถึงปานกลาง ได้ทราบถึงแนวทางการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐานที่จะช่วยส่งเสริมให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี ได้รับการส่งเสริมความรู้และการดูแลที่เหมาะสมตามพัฒนาการของช่วงวัย อันจะส่งผลโดยตรงต่อสุขภาวะทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงความเป็นอยู่ที่ดีมีคุณภาพ

การให้ความรู้และดูแลเด็กปฐมวัย 4 มาตรฐาน อันมีสาระสำคัญที่น่าสนใจ ดังนี้

1. การที่สถานศึกษาและสถานดูแลเด็กปฐมวัยได้ผนวกรวมโอกาสที่จะสร้างความรู้และทักษะด้านการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพและพฤติกรรมการเคลื่อนไหวเข้าไปในแผนและกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละวันของเด็ก ๆ (สร้างโอกาสในการเรียนรู้และทักษะ)

2. การที่สถานศึกษาและสถานดูแลเด็กปฐมวัยออกแบบและส่งเสริมให้มีสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพและพฤติกรรมการเคลื่อนไหว โดยพิจารณาถึงหลักของความหลากหลาย การมีส่วนร่วม ความเสมอภาค และการอยู่ร่วมกัน (สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการเรียนรู้และใช้ชีวิตอย่างเสมอภาค)

3. สนับสนุนให้สถานศึกษาและสถานดูแลเด็กปฐมวัยทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่น ครอบครัว รวมถึงผู้ดูแลระดับปฐมวัย ในการส่งเสริม ออกแบบ และตัดสินใจในประเด็นเกี่ยวกับการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพและพฤติกรรมการเคลื่อนไหว (ทุกฝ่ายร่วมเอาใจใส่ดูแล)

4. ให้สถานศึกษาและสถานดูแลเด็กปฐมวัยรับรองความปลอดภัยของเด็ก ๆ ในเรื่องของการนอน สุขอนามัยและการจัดการในทางปฏิบัติด้านอาหาร รวมถึงการจัดสรรให้เกิดความปลอดภัยในการเข้าถึง การอยู่ร่วมกันบนฐานของวัฒนธรรมอย่างเหมาะสมในเรื่องการเล่น และโอกาสในการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการสร้างสมรรถนะ (เข้าถึงอย่างปลอดภัย)

                    ทั้งนี้ 4 มาตรฐานดังกล่าวข้างต้น เมื่อศึกษาในรายละเอียดอาจไม่ใช่เรื่องใหม่ทั้งหมด และไม่ใช่เรื่องที่ไม่เคยมีการดำเนินงานมาก่อนหน้านี้ ทว่าที่ผ่านมาการดำเนินงานเพื่อดูแลเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาและสถานดูแลเด็กปฐมวัยที่ให้ความสำคัญหรือจุดเน้นในเรื่องการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ การมีกิจกรรมทางกาย พฤติกรรมเนือยนิ่ง และการนอน ยังไม่ได้ถูกกำหนดมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและครอบคลุมทั้ง 4 มาตรฐานดังกล่าวข้างต้น ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีเริ่มที่ฝ่ายนโยบายในการดูแลเด็กปฐมวัย ที่จะหยิบและนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์เหล่านี้ไปออกแบบให้เกิดมาตรการสำหรับการสร้างและพัฒนาเยาวชนอันเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต

Shares:
QR Code :
QR Code