เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย Full Proposal ประจำปีงบประมาณ 2567

สำนักวิชาการและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย Full Proposal ประจำปีงบประมาณ 2567

5 หัวข้อโจทย์วิจัย

ความเสี่ยงที่เกิดจากสถานการณ์การเปลี่ยนฉับพลันของโลกที่มีผลต่อการสร้างเสริมสุขภาพ

(Risk of Global Disruption on Health Promotion Intervention)

บรรทัดฐานที่ปกติและไม่ปกติที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมตามบริบทของสังคม และการรับรู้ด้านสุขภาพ

(Normalization and De-normalization to Contextualize Societal Processes and Perception on Health)

การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ และผลกระทบของความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค NCDs

(Digital Health Interventions and Digital Divide Effect on Health Promotion and NCDs Prevention)

ผลกระทบของปัจจัยการค้ากำหนดสุขภาพที่มีต่อพฤติกรรมและผลลัพธ์ด้านสุขภาพ

(Effect of CDoH (Commercial Determinants of Health) on Health Behavior and Health Outcome)

ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในระดับครัวเรือนและส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับพฤติกรรมด้านสุขภาพ

(Household and Personal Health Expenditure Associate with Behavioral Health Factors)

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ https://shorturl.at/iwV34

หรือสแกน QR Code

ส่งข้อเสนอโครงการได้ที่ [email protected]

ตั้งแต่วันนี้ – 22 พฤษภาคม 2567 (ภายใน 17.00 น.)

 

ชี้แจงข้อมูลผ่านระบบ Zoom Meeting วันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 13.30 – 15.00 น.

ติดต่อเพื่อรับ Link ได้ที่อีเมล [email protected] ภายในวันที่ 28 เมษายน 2567

Shares:
QR Code :
QR Code