36 ปีของการผลักดัน พ.ร.บ.นมผง

ที่มา : หนังสือ 162 รวมพลัง สร้างสังคมนมแม่ ให้ยั่งยืน โดย นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ


36 ปีของการผลักดัน พ.ร.บ.นมผง thaihealth


แฟ้มภาพ


มูลนิธิศูนย์นมแม่ฯ ผลักดัน พ.ร.บ.นมผง มากว่า 30 ปี เพื่อให้เด็กไทยได้กินนมแม่ สร้างเสริมสุขภาพแต่วัยทารกให้ยั่งยืน


การผลักดัน พ.ร.บ.นมผง ของประเทศไทย เริ่มต้นในปี พ.ศ.2524 นับตั้งแต่ประเทศไทยรับมติขององค์การอนามัยโลกเรื่องหลักสากลว่าด้วยการตลาดอาหารทดแทนนมแม่ (international Code of Marketing of Breast Milk Substitutes หรือ Code) ต่อมาในปี 2557 จึงได้มีการออกเป็นหลักเกณฑ์ที่ถือปฏิบัติโดยสมัครใจ แต่ไม่ประสบความสำเร็จในเชิงปฏิบัติ เนื่องจากไม่ได้เป็นกฎหมายและมีบทลงโทษ อุตสาหกรรมนมผงยังคงมีการทำการตลาดละเมิดหลักเกณฑ์และรุกหนักขึ้นเรื่อยๆ เพื่อเข้าถึงแม่ หญิงตั้งครรภ์ และบุคลากรสาธารณสุข


แม้ภาคีเครือข่ายต่างๆ จะร่วมกัน “ส่งเสริม” และ “สนับสนุน” การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างต่อเนื่อง จนส่งผลทำให้อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพิ่มขึ้นอย่างเดียว 6 เดือน เพิ่มขึ้นจาก 12.5% เป็น 23%  แต่ก็ยังนับว่าต่ำมาก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆกับกลยุทธ์ “การปกป้อง” เครื่องมือที่ดีที่สุดคือการผลักดัน Code ให้เป็นกฎหมาย ซึ่งต้องได้รับการสนับสนุเชิงนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐบาล และรัฐสภา


ในสมัย ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน เป็นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข จึงได้มีการบรรจุเรื่องนี้เป็นนโยบายของกระทรวง แต่ไม่สามารถผลักดันเข้าสู่คณะรัฐมนตรี ได้ทันในสมัยนั้น โชคดีที่รัฐมนตรีคนต่อมา ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร เข้ามาสานต่อจนสำเร็จ ท่ามกลางการคัดค้านต่อต้านธุรกิจนมผงและบางสาขาวิชาชีพ จำต้องใช้เวลาพิจารณาอยู่นานหลายเดือน แต่ท้ายที่สุดก็สามารถผ่านเข้าสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้อย่างลุล่วง


ประเทศไทยล่าช้าในการมีเครื่องมือทางกฎหมายฉบับนี้ในการปกป้องคุ้มครองให้เด็กไทยได้กินนมแม่มากว่า 30 ปี จึงเห็นว่า กรมอนามัยจะได้บังคับใช้กฎหมายฉบับนี้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

Shares:
QR Code :
QR Code