3 องค์กรเซ็น MOU เคลื่อนงาน ‘ผู้พิการ – สูงอายุ’

          สสส. – ม.บูรพา – เทศบาลเมืองแสนสุข ลงนาม MOU ตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกผู้สูงอายุและผู้พิการ ภาคตะวันออก

/data/content/19595/cms/hipquxy13678.jpg/data/content/19595/cms/acdhjklsuy39.jpg

          เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา และเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ“การจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกภาคตะวันออก” เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ การวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาในชุมชน ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา

          ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. กล่าวว่า โครงการการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกภาคตะวันออก (Eastern Assistive Technology Center) นี้ เป็นหนึ่งในโครงการย่อยของ โครงการการพัฒนาเครือข่ายการให้บริการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบวงจรผ่านการบริหารจัดการโดยชุมชน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการใช้งานเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตพิการและผู้สูงอายุ

          “สสส. มีบทบาทในการส่งเสริมให้เกิดกลไกการพัฒนาเครือข่ายงานวิจัยและการใช้งานเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับผู้ใช้และชุมชน โดยพัฒนาต่อยอดจากงานที่มีหรือพัฒนาเทคโนโลนีจากเครือข่ายชุมชนที่สร้างขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในชุมชนจริงๆ ทำให้ชุมชนมีศักยภาพในการระบุปัญหา กำหนดวิธีการแก้ปัญหา จัดระบบการบริหารจัดการ การดูแลรักษา และเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน” ดร.ประกาศิตกล่าว

          ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมีความยินดีในการพัฒนาและสนับสนุนองค์ความรู้ เพื่อแก้ปัญหาชุมชน และต่อยอดโครงการผ่านการวิจัยและการใช้งานเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับผู้ใช้และชุมชน ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับคนพิการและผู้สูงอายุ เพราะการดูแลชุมชนก็ถือเป็นพันธกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัยอีกด้วย

/data/content/19595/cms/cemnpsuxy578.jpg

          “โครงการนี้จะเป็นผลดีต่อผู้พิการและผู้สูงอายุแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดจิตสำนึกที่ดีในการร่วมมือกันทำงานเพื่อช่วยเหลือคนพิการ ผู้สูงอายุ และชุมชนของตนเองในกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนและนักศึกษาที่เข้ารว่มโครงการ” อธิการ ม.บูรพาเพิ่มเติม

          ทางด้าน นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข กล่าวว่า โครงการความร่วมมือของทั้ง 3 องค์กรนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานร่วมกัน โดยใช้ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกภาคตะวันออกเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ การวิจัย การพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพความต้องการของชุมชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม สามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนเกี่ยวกับผู้สูงอายุและพิการได้เป็นอย่างดี และส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขตลอดไป

 

 

          ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

Shares:
QR Code :
QR Code