3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยฯ หยุดโรค NCDs

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยฯ หยุดโรค NCDs thaihealth


ในปัจจุบันมีผู้เจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs (Non-Communicable Diseases) กันมากขึ้น โดยหนึ่งในสาเหตุหลักของอาการเจ็บป่วยเกิดจากการสูบบุหรี่ ซึ่งไม่เพียงก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้สูบเพียงอย่างเดียว แต่พิษของควันบุหรี่ในอากาศยังเข้าสู่ร่างกายของผู้ที่ไม่สูบและทำลายสุขภาพจนอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้


เมื่อเร็วๆ นี้ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภาคีเครือข่ายหมออนามัย และภาคีเครือข่าย จัดงานมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน ชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ที่ทำงานด้านบุหรี่ดีเด่นในการเชิญชวนให้ผู้สูบบุหรี่สมัครใจเลิกบุหรี่ โดย นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้โครงการ "3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน" โดย นพ.เจษฎา กล่าวว่า โครงการนี้มุ่งหวังที่จะอาศัยกลไกอาสาสมัครสาธารณสุขที่มีประจำอยู่ทุกหมู่บ้านจำนวนประมาณ 1 ล้านคนทั่วประเทศ มาเชิญชวน ท้าชวน ให้กำลังใจและช่วยเหลือให้คนสูบบุหรี่คิดเลิกสูบให้ได้ปีละหนึ่งคนต่ออาสาสมัครหนึ่งคน รวมสามปีก็จะได้คนเลิกสูบสามล้านคน การลดอัตราของนักสูบหน้าใหม่ก็สำคัญ เพราะการที่จะทำให้ผู้ที่สูบอยู่แล้วเลิกสูบเป็นเรื่องที่ยาก แต่การปลูกฝังให้เด็กไทยเห็นโทษของบุหรี่ และไม่สูบบุหรี่แต่เด็กเป็นเรื่องที่สามารถดำเนินการได้เลย


ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวถึงการทำงานของ สสส. ในการสร้างเสริมสุขภาพให้คนไทยปลอดจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs ว่า ได้ใช้บุหรี่เป็นประเด็นหลักในการรณรงค์ เพราะบุหรี่เป็นสาเหตุหลักในการเกิดโรค NCDs ต่างๆ ไม่ว่าจะโรคมะเร็ง โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบเส้นเลือดและหัวใจอักเสบ โดยการใช้กุศโลบาย เพื่อให้เกิดการ "สร้าง นำ ซ่อม" หรือเน้นการสร้างสุขภาพมากกว่าการซ่อมสุขภาพ การรณรงค์ให้คนเลิกบุหรี่จึงเป็นเรื่องที่เราควรให้ความสำคัญ นอกจากนี้เป้าหมายในการทำงานในอีก 1 ปีข้างหน้าคือ การชวนผู้ที่ติดบุหรี่ไม่หนักมาก ให้เลิกบุหรี่ด้วยการให้ยืมพลังใจ โดยมีลูก ครอบครัว และ อสม.เป็นพลังใจ ซึ่งเป็นการใช้ใจของคนรอบข้างเข้ามาช่วยดูแลและมอบกำลังใจเพื่อให้เลิกบุหรี่ได้ง่ายขึ้น


3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยฯ หยุดโรค NCDs thaihealth


"เรารณรงค์ด้วยวิธีการธุรกิจขายตรง คือการให้จิตอาสาชวนคนในครอบครัวมาเลิกบุหรี่ รักใครให้ชวนมาฟังข้อมูลความรู้ในการรณรงค์ให้เลิกบุหรี่ด้วยกัน" นายวินัย เสนสุข ประธานวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจากกกแหล่งพัฒนา และผู้ประสานงานชุมชนบ้านเหล่าพัฒนา ต.เหล่าพัฒนา อ.นาหว้า จ.นครพนม ตัวแทนผู้รับรางวัลชุมชนดีเด่นระดับประเทศ เล่าถึงกระบวนการทำงานในชุมชนว่า มีการทำงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ทำงานในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงมาโดยตลอด ต่อมาต้องการแก้ปัญหาของชุมชน ซึ่งจากการสำรวจพบปัญหาคนสูบบุหรี่มาเป็นอันดับหนึ่ง จึงได้รณรงค์ชักชวนให้คนในชุมชนหันมาเลิกบุหรี่ด้วยวิธีการขายตรง ให้คนในชุมชนชวนญาติ เพื่อน หรือคนรักเข้าร่วมกิจกรรม มีการให้ความรู้จากภาคีเครือข่ายเลิกบุหรี่ต่างๆ และให้คนที่เคยเลิกบุหรี่มาเป็นบุคคลต้นแบบ เสริมสร้างกำลังใจให้ผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ด้วยความสมัครใจสามารถเลิกได้อย่างถาวร


"คนในชุมชนหันมาเลิกบุหรี่ เพราะคำว่า เทิดไท้องค์ราชัน" นายสามารถ รอดเพ็ชร ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ตัวแทนผู้รับรางวัลอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นระดับประเทศ กล่าวว่า คนในชุมชนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคปอด ซึ่งเกิดจากการสูบบุหรี่ติดต่อกัน จึงได้รณรงค์เลิกบุหรี่แต่ไม่มีใครให้ความสนใจ ต่อมาจึงใช้ครอบครัวเป็นตัวช่วยในการรณรงค์ ให้คนในชุมชนเลิกบุหรี่เพื่อสุขภาพของตนเอง เพื่อลูก เพื่อครอบครัว เพื่ออนาคต ทำให้เริ่มมีคนสนใจมากขึ้น นอกจากนี้โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ยังทำให้คนในชุมชนหันมาให้ความสนใจในการเลิกบุหรี่เพราะต้องการทำความดีถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9


ในขณะที่ นางนิภาพร ไชยโย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ตัวแทนผู้รับรางวัลโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่นระดับประเทศ กล่าวถึงการทำงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย ที่ทำงานร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข ในการตรวจสอบปัญหาในแต่ละชุมชน พบว่า คนส่วนใหญ่ในชุมชนป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) จึงเข้าไปให้ความรู้ความเข้าใจ และเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมในโครงการเลิกบุหรี่ มีการแจกยาอมสมุนไพร ชาหญ้าดอกขาว ต่อมาได้จัดตั้งคลินิกเพื่อให้คำปรึกษาในการเลิกบุหรี่โดยเฉพาะ และใช้ค่าความดันโลหิต ค่าเบาหวานที่ลดลง เป็นตัวชี้วัดให้เห็นถึงผลลัพธ์ในการเลิกบุหรี่ทำให้ผู้สูงอายุในชุมชนให้ความสนใจกันมากขึ้น


โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน เป็นโครงการที่กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย สมาคมหมออนามัยสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข สมาคมอาสาสมัครเพื่อสังคมไทย (อสม.) และ ภาคีเครือข่าย ชักชวน เชิญชวน ท้าชวน ให้ผู้สูบบุหรี่สมัครใจเลิกบุหรี่อย่างต่อเนื่องให้ได้ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือตลอดชีวิตให้ได้ 3 ล้านคน ภายในระยะเวลา 3 ปี ซึ่งมีกำหนด จัดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนปี 2559 ถึงเดือนพฤษภาคมปี 2562 โดยในปีที่ 2 นี้ มีผู้สมัครใจ เข้าร่วมแล้วกว่า 1.2 ล้านคน ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.quitforking.com/ หรือผู้ที่อยากเลิกบุหรี่ติดต่อได้ที่ 1600 Quit Line สายด่วน เลิกบุหรี่

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ