3 พี่น้องลดผู้ป่วยแออัด

ที่มา: กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ


3 พี่น้องลดผู้ป่วยแออัด thaihealth


แฟ้มภาพ


ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 10 ชื่นชมแนวคิดโรงพยาบาล 3 พี่น้อง ใช้ทรัพยากรทางการแพทย์ร่วมกัน “Resource Sharing” ลดปัญหาผู้ป่วยแออัด และการรอรักษา


          นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 10 ได้กล่าวชื่นชมในการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลอำนาจเจริญ ว่า เขตสุขภาพที่ 10 ได้มีการบริหารจัดการเพื่อลดความแออัดของผู้ป่วยในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ได้อย่างดีเยี่ยม โดยใช้แนวคิด “Resource Sharing” โรงพยาบาล 3 พี่น้อง ได้แก่ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลวารินชำราบ และโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ในการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งด้านบุคลากรและเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อรองรับการให้บริการแก่ผู้ป่วยในจังหวัดอุบลราชธานี ให้ได้รับการรักษาที่รวดเร็ว ปลอดภัย ลดความแออัดของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์


          นายแพทย์ประพนธ์ กล่าวต่อว่า เขตสุขภาพที่ 10 ได้เริ่มโครงการ Resource Sharing ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2560 โดยเริ่มจากฝึกอบรมและแบ่งปันผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่มีความพร้อมก่อน เช่น ศัลยแพทย์ พยาบาลผ่าตัด พยาบาล scrub วิสัญญีพยาบาล และขยายบริการห้องผู้ป่วยวิกฤติ ICU และห้องผู้ป่วยนอก เพิ่มใน โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ และโรงพยาบาลวารินชำราบ จากการดำเนินโครงการพบว่าอัตราการครองเตียงในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 8.2 นอกจากนี้ยังทำให้เกิดการพัฒนาระบบบริการที่มีคุณภาพในการพัฒนาระบบคลังเลือด การพัฒนาระบบบริการดูแลผู้ป่วยแบบไร้รอยต่อ (Intermediate care) การเกิดศูนย์ประสานการส่งต่อ 24 ชั่วโมงทั้ง 3 โรงพยาบาล  การพัฒนาระบบข้อมูลการส่งต่อ การซื้อยาร่วมและใช้ยาที่มีมาตรฐานเดียวกัน


          ทั้งนี้ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ มีความพร้อมในด้านแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และเครื่องมือที่ทันสมัย มีศักยภาพสูงสุดในเขตสุขภาพที่ 10 ทำให้มีผู้มารับบริการกว่า 3,300 คนต่อวัน จึงเกิดปัญหาการรอคิวรักษาของผู้มารับบริการและความแออัด โดยมีอัตราการครองเตียงสูงถึงร้อยละ 119 จาก 1,376 เตียง  ทำให้บางครั้งผู้ป่วยได้รับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญไม่ทันท่วงที ซึ่งผู้ป่วยที่มารับบริการส่วนใหญ่จะเป็นแผนกสูติกรรม ศัลยกรรม อายุรกรรม กุมารและออร์โธปิดิกส์


 

Shares:
QR Code :
QR Code