3 ปัจจัยหลักสกัดปัญหาวัยรุ่นท้อง

/data/content/25913/cms/e_cfijlsuwyz59.jpg


          ผอ.สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ชู 3 ปัจจัยหลัก แก้ปัญหาวัยรุ่นท้อง "สุเพ็ญศรี"​ ห่วงการทำแท้งจนถึงขั้นเสียชีวิต


          นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผอ.สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า สิ่งที่อยู่ล้อมรอบตัวเด็กเยาวชน โดยเฉพาะบ้าน ชุมชน และโรงเรียน เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กเยาวชน ในการมีพฤติกรรม นิสัย และนำไปสู่การมีจิตสำนึกที่ดี ทั้งนี้ การจะทำให้เด็กสามารถป้องกันการตั้งครรภ์ในตัวเองได้ ประกอบด้วย 3 ปัจจัยหลักคือ “I am” มีทักษะรู้คิดและจิตสำนึกที่ดี “I have” มีบริวารที่ดีเป็นกัลยาณมิตร ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน วัด ชุมชน และโรงเรียน และ “I can” การลุกขึ้นจัดการปัญหาได้ด้วยตนเอง แต่ไม่ว่าจะกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์ใด สิ่งสำคัญต้องให้เด็กเยาวชนเข้าถึงบริการที่เป็นมิตร เกิดการพัฒนาศักยภาพ ได้ทั้งทักษะรู้คิด มีจิตสำนึก เกิดการมีส่วนร่วม มีระบบช่วยเหลือเด็กรอบด้าน


          ด้าน น.ส.สุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง ที่ปรึกษาศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC 1300 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวว่า อีกปัญหาที่น่าห่วง นอกจากสถานการณ์การตั้งครรภ์ของวัยรุ่นที่มีมากขึ้น คือการทำแท้งจนถึงขั้นเสียชีวิต โดยเฉพาะจังหวัดใหญ่ๆ รวมถึงย่านอุตสาหกรรมจะพบเห็นกรณีเช่นนี้ สาเหตุเป็นเพราะผู้หญิงส่วนใหญ่ ที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ขาดทักษะที่จะปฏิเสธ ขณะที่ผู้ชายก็อยู่ในสถานการณ์แสวงหาความต้องการทางเพศจากเพื่อนหรือคนใกล้ชิด ขาดกระบวนการให้ความรู้สร้างความเข้าใจ รวมถึงสภาพแวดล้อมของกระแสวัตถุนิยมที่ยั่วยุ ถึงเวลาที่พ่อแม่ ครอบครัว สถาบันการศึกษาต้องร่วมวางแผนอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการสร้างความตระหนักให้ผู้หญิงรู้ทั้งวิธีป้องกัน วิธีแก้ปัญหา ส่วนการลงโทษไม่ก่อประโยชน์


 


         ที่มา : เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์


         ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code