3 ประเด็นเร่งด่วนขับเคลื่อนงานเยาวชน

ที่มา : มติชน


3 ประเด็นเร่งด่วนขับเคลื่อนงานเยาวชน thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมกิจการเด็กและเยาวชนมอบนโยบายงานเยาวชนเร่งด่วน 3 ประเด็นที่จะขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม


นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยถึงวิสัยทัศน์และนโยบายหลังเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรม ดย.ว่า งานด้านเด็กและเยาวชนเป็นงานถนัดของตนอยู่แล้ว เพราะเคยเป็นรองอธิบดีในสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์ เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ (สท.) ก่อนเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกระทรวง พม. ทั้งนี้ หลังจากเข้ามารับตำแหน่ง ตนได้ประชุมคอนเฟอเรนซ์กับหน่วยงานในสังกัด 107 หน่วย พร้อมเชิญนักวิชาการ นักสิทธิ และเอ็นจีโอด้านเด็กและเยาวชน มาเล่าถึงสิ่งที่อยากเห็น พร้อมมอบนโยบายเร่งด่วน 3 ประเด็นที่จะขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม ก่อนเดือนพฤษภาคม 2561 ที่ พม.จะมีงาน "ไทยแลนด์ โซเชียล เอ็กซ์โป" ครั้งที่ 2 ได้แก่ 1.สภาเด็กและเยาวชน ปัจจุบันมีถึงระดับตำบลแล้ว ซึ่ง ดย.จะสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งและทำกิจกรรม อาทิ ทำจิตอาสาต่างๆ เข้าค่ายเยาวชน ร่วมรณรงค์ให้เยาวชนที่มีสิทธิออกไปเลือกตั้ง รณรงค์ไม่ใช้ความรุนแรงในครอบครัว โดยจะขับเคลื่อนกิจกรรมเหล่านี้ในพื้นที่ของตนเอง ก่อนรวบรวมผลงานมาจัดแสดงในงานไทยแลนด์ โซเชียล เอ็กซ์โป


อธิบดี ดย.กล่าวอีกว่า 2.ค่ายเยาวชน ปัจจุบัน ดย.มีการจัดค่ายเยาวชนมากมายทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการจัดค่ายเยาวชนของหน่วยงานต่างๆ และภาคเอกชน อาทิ มูลนิธิเยาวชนพอเพียงเพื่อการพัฒนายั่งยืน มูลนิธิรัฐบุรุษ จึงมีความคิดจะบูรณาการทุกภาคส่วนให้มาร่วมจัดกิจกรรมร่วมกัน ภายใต้แนวคิดค่ายเยาวชนคุณธรรมและน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ให้รองรับเด็กได้มากขึ้น ค่ายใหญ่ขึ้น โดยเริ่มจากนำเยาวชนกลุ่มเสียที่อยู่ในสถานพินิจ ค่ายวิวัฒน์พลเมืองมาฝึกเข้มกับทหารตำรวจ จากนั้นให้กลุ่มเด็กเสียมาช่วยกลุ่มเด็กเสี่ยงในการให้คำแนะนำ ถอดบทเรียนชีวิตเตือนสติ และ 3.ปัญหาแม่วัยรุ่น จะทำใน 3 มิติ คือป้องกันวัยรุ่นหญิงที่มีลูกอยู่แล้วต้องไม่ท้องซ้ำ แนะนำเซฟเซ็กซ์ และทำวิจัยกับแม่วัยรุ่น เพื่อแก้ปัญหาให้ตรงจุดต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ