27 ม.ค.64 เริ่มใช้กฎมายคุมธุรกิจผู้สูงวัย

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ


27 ม.ค.64 เริ่มใช้กฎมายคุมธุรกิจผู้สูงวัย thaihealth


แฟ้มภาพ


ผู้ประกอบกิจการ และผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุ เตรียมตัวให้พร้อม 27 ม.ค.64 จะเริ่มบังคับใช้กฎหมายคุมธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ โดยทุกรายจะต้องขึ้นทะเบียนขออนุญาตเป็นผู้ให้บริการ


นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กฎกระทรวงกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ที่ออกตาม พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 มาตรา 3(3) จะมีผลบังคับใช้วันที่ 27 ม.ค.64 ผู้ประกอบกิจการรายใหม่ทุกรายจะต้องมาขออนุญาตก่อนที่จะเปิดกิจการ


ส่วนผู้ดำเนินการต้องผ่านอบรม ผ่านการสอบ และมีใบอนุญาตจากกรม สบส.ผู้ให้บริการหรือพนักงานทุกรายที่ทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุก็ต้องผ่านอบรม จบจากหลักสูตรที่กรม สบส. รับรอง และขึ้นทะเบียนก่อนจะปฏิบัติงาน


สำหรับรายเก่าที่เปิดกิจการอยู่ก่อนแล้วและพนักงาน ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ และขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการที่กรม สบส. ภายในวันที่ 27 ม.ค.- 25 ก.ค.64 และเมื่อยื่นคำขอแล้วสามารถประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพต่อได้ จนกว่าจะได้รับแจ้งคำสั่งไม่ออกใบอนุญาต หรือไม่รับขึ้นทะเบียนจากกรม สบส. แล้วแต่กรณี


หากไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการจะมีความผิด ฐานเปิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเถื่อน โทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ด้านผู้ดำเนินการถ้าไม่มีใบอนุญาต โทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท นอกจากนี้ ผู้ประกอบกิจการต้องรับพนักงานดูแลผู้สูงอายุที่ผ่านขึ้นทะเบียน จากกรม สบส. แล้วเท่านั้น

Shares:
QR Code :
QR Code