26 ธันวา วันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ

รัฐบาลกำหนดให้วันที่ 26  ธันวาคมของทุกปีเป็นวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ เพื่อให้ทุกฝ่ายรำลึกถึงวันที่ประเทศไทยได้ประสบภัยพิบัติครั้งรุนแรง และกระตุ้นเตือนให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบจากภัยพิบัติ จะได้ร่วมกันเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติ และดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท .

26 ธันวา วันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า วันที่ 26  ธันวาคม 2547 ได้เกิดธรณีภัยพิบัติสินามิครั้งใหญ่ในหลายประเทศ รวมถึง 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาล  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะเลขานุการกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ.) จึงได้เสนอรัฐบาลกำหนดให้วันที่ 26 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ เพื่อให้ทุกฝ่ายรำลึกถึงวันที่ประเทศไทยได้ประสบภัยพิบัติครั้งรุนแรง และกระตุ้นเตือนให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบจากภัยพิบัติทั้งภัยธรรมชาติและภัยที่มนุษย์ก่อขึ้น จะได้ร่วมกันเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติ และดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท ซึ่งการสร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมความปลอดภัยนับเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  โดยปลูกฝังและให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีป้องกันภัยพิบัติและอุบัติภัยตั้งแต่ในระดับครอบครัวและขยายผลไปสู่ชุมชน หมู่บ้าน สถาบันการศึกษา และสถาบันทางสังคม ท้ายนี้ เนื่องในโอกาสวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติประจำปี 2554  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยได้ร่วมกันตั้งจิตมั่นในการสร้างจิตสำนึกด้านการป้องกันอุบัติภัย เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างยั่งยืนในระยะยาว

 

 

ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

Shares:
QR Code :
QR Code