20 BIG CHANGES 20 ปี สสส. กับปรากฎการณ์เปลี่ยนวิถีสุขภาพสังคมไทย

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ


20 BIG CHANGES 20 ปี สสส. กับปรากฎการณ์เปลี่ยนวิถีสุขภาพสังคมไทย thaihealth


แฟ้มภาพ


ในอดีตเราจะคิดถึงเรื่องสุขภาพเมื่อเราป่วย และเราไปหาหมอให้รักษาให้หายเท่านั้น แต่ในช่วงกว่ายี่สิบปีให้หลัง เชื่อว่า มีคนไทยจำนวนไม่น้อยที่เริ่มเข้าใจมากขึ้นว่า การดูแลสุขภาพ ตั้งแต่เริ่มต้นก่อน ที่จะสายเกินไปนั้น คือหนทางการดูแลสุขภาพที่ยั่งยืนยิ่งกว่า


ความตระหนักรู้ที่กลายเป็นปรากฏการณ์ ด้านบวกและเกิดขึ้นในสังคมไทยในช่วง 20 ปี หลังนั้น ไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเอง แต่เป็นผลจากการสื่อสาร ส่งต่อความรู้ ซึ่งเป็น หน้าที่หลักอย่างหนึ่งขององค์กรเล็ก ๆ  ด้านสุขภาพแห่งหนึ่งที่ชื่อ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.


"สสส." ที่เราคุ้นเคยทุกครั้งเมื่อเอ่ยถึงเรื่องสุขภาพ กำลังจะครบรอบ 20 ปีในอีกไม่กี่วันที่ถึงนี้


เพื่อทบทวนถึงก้าวที่ผ่านมา และวางทิศทางก้าวต่อไป สสส. จึงจัดแถลงข่าว การจัดงาน "20 BIG CHANGES" งานที่ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อถ่ายทอด  บอกเล่าความสำเร็จการทำงาน แต่ยังมาเฉลยถึง "กุญแจความสำเร็จ" การทำงานด้านสุขภาพจนเป็นที่ยอมรับในระดับโลก


20 BIG CHANGES – BIG Moves


หากลองถอดบทเรียนตลอด 20 ปี จะได้พบว่า หนึ่งในหัวใจของความสำเร็จ นั้นเกิดจากฟันเฟืองสำคัญ นั่นคือ "พลังภาคี" ที่ได้กลายเป็นแนวคิดการจัดงานในปีนี้


"เราเลือกตั้งชื่องานปีนี้ว่า 20 ปี  ภาคีสร้างสุข เพราะ สสส. อยากเสนอว่า การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน 20 ปีที่ผ่านมา อย่างน้อย 20 เรื่องที่เราเป็นส่วนหนึ่งของการกระตุ้นมีอะไรบ้าง"


ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวถึงแนวคิดการจัดงาน โดยแนวคิด "20 BIG CHANGES" พลังภาคีสร้างสุขสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อสุขภาวะคนไทย มาจากความตระหนักที่ว่า สสส.ไม่ได้เป็นชื่อองค์กร ตึก หรือผู้บริหารหรือพนักงานเพียงไม่กี่คน หากแต่ยังมีแนวร่วมในการร่วมคิด ร่วมทำอีกมากมายกว่าสองหมื่นชีวิตทั่วประเทศไทย


ผู้จัดการ สสส. เผยต่อว่า สสส.ไม่ได้เกิดมาแบบองค์กรหรือหน่วยงานทั่วไป แต่เป็น เสมือนกับต้นไม้พันธุ์ใหม่ที่เข้ามาในประเทศไทย


"เราเกิดจากเป้าหมายที่ต้องการแนวคิด ใหม่ของการสร้างสุขภาพในโลกยุคใหม่ ให้กับคนไทย เพราะปัจจุบันแม้โรคติดเชื้ออัตราลดลง แต่โรคที่เกี่ยวกับพฤติกรรมและ วิถีชีวิตกลายเป็นทุกขภาวะหลักของคนมากขึ้นดังนั้น เราต้องการเครื่องมือใหม่ ต้นไม้ พันธุ์ใหม่ วิธีการใหม่ที่อาจต้องมากกว่าแค่มีหมอรักษาหรือหยูกยาเพียงเท่านั้น"


"เมื่อการสร้างสุขภาพแนวคิดใหม่" คือ วิสัยทัศน์ที่วางไว้ และถูกออกแบบความเป็น "สสส." มาตั้งแต่ต้น จึงเลือกที่จะนำพลังของ "การสื่อสาร" และ "การมีส่วนร่วม" มาเป็นอาวุธสำคัญที่ถูกเปลี่ยนเป็นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง


4 ประเด็นสำคัญที่ สสส. ทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ 1.งานสร้างเสริม สุขภาพแนวใหม่ สสส. เติมเต็มช่องว่าง ให้กับระบบสุขภาพไทย ขับเคลื่อนรวมพลัง สร้างสรรค์สุขภาวะกับทุกภาคส่วนของสังคม มีความยืดหยุ่นคล่องตัว ขับเคลื่อนสุขภาวะได้ทุกวิกฤต จนพิสูจน์ความสำเร็จสู่การเป็นองค์กรสร้างเสริมสุขภาพที่นานาชาติให้การยอมรับ 2.การเปลี่ยนแปลงต่อประเด็นสุขภาพ โดยเฉพาะสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดบุหรี่ การเปลี่ยนค่านิยมสร้างประเพณีวัฒนธรรมไร้แอลกอฮอล์ สร้างความปลอดภัยบนท้องถนน ทำให้อุบัติเหตุลดลง พัฒนาระบบอาหารเพื่อสุขภาวะ เพื่อสุขภาพดีที่ยั่งยืน จุดกระแสกิจกรรมทางกาย เพื่อวิถีชีวิตสุขภาวะคนไทย เปิดใจ รับรู้ ป้องกัน แก้ไข ปัญหาสุขภาวะทางเพศ


3.การเปลี่ยนแปลงระดับพื้นที่ และกลุ่มเป้าหมาย ซึ่ง สสส. ทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งทั่วประเทศที่จัดการปัญหาได้ด้วยตนเอง การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียม คนกลุ่มเปราะบาง  คนพิการ ผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาวะคนทำงาน และการลงทุนในเด็กซึ่งเป็นอนาคตของชาติที่ถือว่าได้ผลคุ้มค่า ผ่านโครงการต่าง ๆ และ 4.การเปลี่ยนแปลงต่อระบบ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เช่น สร้างความ


เข้มแข็งในการคุ้มครองผู้บริโภค สร้างสุขภาวะ ระดับพื้นที่ ด้วยระบบสุขภาพอำเภอ การสร้างสำนึกที่เท่าทันโลกด้วยระบบนิเวศสื่อสุขภาวะ ผลักดันให้ประชาชนไทยก้าวสู่การเป็น 'พลเมืองดิจิทัล' ที่มีความทันสื่อ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมในเวลาเดียวกัน


จุดประกาย กระตุ้น สาน เสริมพลัง ทุกภาคส่วน


"สสส. วางบทบาทเป็นแกนกลาง ในการเชื่อม รวมพลังภาคีสุขภาพ ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม สสส. ทำหน้าที่สานพลัง ร่วมสร้างนวัตกรรม ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน โดยใช้ยุทธศาสตร์ "ไตรพลัง" ขับเคลื่อนสังคม" ดร.สุปรีดา เอ่ย


ซึ่งตลอดการเดินทางผ่านมากว่า 20 ปี เรียกได้ว่า เป็นการปูแนวทางทำงานไปพร้อม ๆกับการได้สะสมองค์ความรู้และสะสมภาคีที่มาร่วมมือ ร่วมฝ่าฟันการทำงานมาตลอด 20 ปี ซึ่งจุดแข็งของพลังดังกล่าวกลายเป็นแรงกระเพื่อมสำคัญ ที่ช่วยให้การทำงานสามารถต่อยอดแก้โจทย์ใหม่ ๆ ยาก ๆ ในสังคม ด้วยเครื่องมือใหม่ บวกกับทุนความรู้ที่สั่งสม ด้วยการรับบทเป็นน้ำมันหล่อลื่น หรือตัวกระตุ้น


"กลไกนี้ถูกออกแบบตั้งแต่ต้นเพื่อที่จะเปิดพลังสมองความคิดผู้คนจากหลากหลายมิติ ให้มาร่วมกันทำงานตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพยุคใหม่ ที่ต้องใช้สหวิทยาการหลาย ๆ สาขาร่วมกันในการทำสิ่งที่เราเรียกว่า การสร้างเสริมสุขภาพแนวใหม่ เป็นการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไปที่ปรับมุมมองระบบการดูแลสุขภาพเป็น "สร้าง" นำ "ซ่อม"


สู่ทศวรรษที่ 3 รับมือสุขภาพ โลกใหม่ประเด็นเดิม


เมื่อครบ 20 ปี คำถามต่อไปคือ  แล้วอีกสิบปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร?


ดร.สุปรีดา เอ่ยว่า ในทศวรรษหน้า สสส. มีทิศทางการดำเนินงานใน 7 ประเด็น คือ 1.บุหรี่ 2.เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 3.อุบัติเหตุ 4.กิจกรรมทางกาย 5.อาหาร  ทั้งความปลอดภัยของอาหาร และพฤติกรรม การบริโภคอาหารลดหวาน มัน เค็ม 6.สุขภาพจิต และ 7.มลพิษทางอากาศสำหรับ เรื่องเหล่านี้จะดำเนินต่อไปอย่างไร จะมีคำตอบในงาน 20 ปี ที่จะจัดขึ้นนี้"ในอนาคต สสส.มองเห็นแล้วว่า ต้องสื่อสารเปลี่ยนไปตามยุคสมัย เรามีการระดมความคิดกันตลอดปีนี้เพื่อจะช่วยกันวางแนวทางเป้าหมายในอีกสิบปี ซึ่งเกิดจาก การมีส่วนร่วมหลายภาคส่วน จากการวิเคราะห์สถานการณ์รอบด้าน แต่สิ่งสำคัญ


คือวิสัยทัศน์เรายังอยู่ที่ว่า ทุกคนบนแผ่นดิน ไทยต้องมีชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อม ที่สนับสนุนต่อการมีสุขภาพที่ดี"


"ในอนาคต สสส. ยังคงมุ่งเน้นการทำงานด้านสุขภาพ ประเด็นใหญ่ 7 เพราะยังมีความสำคัญ แต่อาจปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะสมกับสภาวะปัญหาหรือสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไป


เพราะแนวโน้มปัญหายังคงเดิม แต่เปลี่ยนรูปแบบ ซึ่งเราต้องการแนวทางใหม่ ๆ ในการสร้างสุขภาพ เช่น ในเรื่องบุหรี่"  ที่กำลังมีบุหรี่ในรูปแบบใหม่ ๆ อย่างเช่น บุหรี่ไฟฟ้า เรื่องอาหารการกินก็ชัดเจนว่า ปัญหาทุกข์โภชนาการหายไปแต่ภาวะเด็กอ้วนกำลังเริ่มพุ่งไม่หยุด เรื่องการมีกิจกรรมทางกาย ผลกระทบจากการมีชีวิตและทำงานแบบออนไลน์ทำให้คนเราเนือยนิ่งเพิ่มขึ้น หรือแม้แต่มลพิษสิ่งแวดล้อม เป็นปัจจัยสำคัญตัวที่ 5 ที่กำลังจะเป็นอีกสาเหตุสำคัญของปัญหาโรค NCDs และภายใต้กับดักพื้นฐานนั้น ยังมีกับดับสำคัญอันหนึ่งคือความเหลื่อมล้ำสุขภาพ ปัจจุบันกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสจะมีปัญหามากกว่าและมีความซับซ้อนของปัญหามากกว่า"


นอกจากนี้ ความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่กำลังเปลี่ยนไปสู่ยุคใหม่ และ ได้มีอิทธิพลเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนเราแตกต่างจากอดีต ไม่ว่าจะเป็น Globalization Digitalization De-intermediarization หรือ Polarization ทำให้ทุกสิ่งเปลี่ยนหมด ก็เป็นอีกปรากฏการณ์ที่ สสส. มองว่า ต้องเฝ้าระวัง ไม่อาจละเลยมองข้าม


"การสื่อสารในโลกดิจิทัล กำลังสร้างเฟคนิวส์มากขึ้น โลกกำลังเกิดการแบ่งแยก ทุกคนให้เลือกอยู่ในเฉพาะกลุ่มที่ชอบ ที่ตนเอง ถูกจริตเท่านั้น คนเราเริ่มมีพื้นที่ร่วมกันน้อยลง ซึ่งกำลังกลายเป็นปัญหาสังคม เพราะเกิดอาการ "ติดขั้ว แยกข้าง" รุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ การพูดคุยกัน เรื่องเหล่านี้เราก็ตระหนัก"


ดร.สุปรีดา เอ่ยว่า ในสิ่งแวดล้อมใหม่ นี้เอง สสส.จะใช้บทเรียนที่เราสะสมไว้ใช้บทเรียน บรรทัดฐานสังคม ใช้ข้อมูล วิทยาการกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมา เพื่อพร้อมก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 ในการทำงานสร้างสุขภาพโจทย์ใหม่ ๆ ที่มีความท้าทายเหล่านี้ และขอขอบคุณภาคีสุขภาพ  กว่า 20,000 ภาคี ในการเป็นพลังสำคัญ ขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ


เสริมพลังทุกภาคส่วนสร้างสุข


ศ.เกียรติคุณ นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เป็นอีกหนึ่งภาคีผู้มีบทบาทขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพร่วมกับ สสส.อย่างต่อเนื่อง เล่าถึงที่มาการก่อตั้งองค์กรรูปแบบ สสส. ว่า เป็นแนวคิดจากออสเตรเลีย ที่มีการเก็บภาษีบุหรี่มาทำงานรณรงค์เลิกบุหรี่


"แต่นอกจากเรื่องบุหรี่แล้ว เรามองว่า คนไทยก็มีปัญหาด้านสุขภาพอีกหลายประเด็น จึงมองว่าหากมีกองทุนและหน่วยงาน ที่นำเอาภาษีส่วนนี้ไปพัฒนาแก้ปัญหาเรื่องสุขภาพในเชิงกว้างก็น่าจะเหมาะสม"


ศ.นพ.ประกิต เอ่ยต่อว่า กองทุน สสส. ทำให้เกิดการทำงานของภาคประชาชน ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามาทำงานร่วมกับภาครัฐ ผ่านการขับเคลื่อนรูปแบบภาคี


"ระหว่างทางสิ่งที่เกิดขึ้นคือมีคนร่วมมือ ภาคีทำงานมากมาย เพราะเรื่องสุขภาพ เป็นเรื่องที่ใครหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งจะทำคนเดียวไม่ได้"


โดยกล่าวต่อว่าสิ่งที่สสส. ต้องทำงานอย่างหนักหน่วงต่อไป คือ หาวิธีทำอย่างไรให้สังคมไทยเข้าใจเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งคนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจ และคิดถึงเรื่องสุขภาพต่อเมื่อไม่สบายแล้ว อยากทำให้สังคมเข้าใจในการสร้างสุขภาพที่ดีก่อนที่จะป่วย ผ่านทั้งกลไกทางสังคมและนโยบายของภาครัฐด้านสุขภาพ


"ซึ่งทุกหน่วยงาน ไม่ใช่กระทรวงสาธารณสุข หรือ สสส. เท่านั้น แม้แต่กระทรวงศึกษาธิการ ก็มีหน้าที่ให้ความรู้กระทรวงการคลังที่ทำหน้าที่จัดเก็บภาษี กระทรวงพาณิชย์ในการดูแลสินค้าทำลายสุขภาพทั้งหลาย ก็ควรมีส่วนร่วมในการ ผลักดันให้เกิดสังคมสุขภาวะ"  ศ.นพ.ประกิต กล่าว


ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ภาคีผู้ขับเคลื่อนงานรณรงค์งดเหล้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกับ สสส. มาอย่างต่อเนื่อง เอ่ยว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปชัดเจนในวันนี้ คือคนไทยมีความรู้ เกี่ยวกับผลกระทบจากการดื่มสุรามากขึ้น ซึ่งได้ส่งผลในด้านพฤติกรรม ที่จากเดิม มีจำนวนคนดื่มเพิ่มขึ้นทุกปีเมื่อยี่สิบปีก่อน กลายเป็นสถิตินักดื่มเหล้าเริ่มนิ่งหรือไม่พุ่งสูงขึ้นเช่นในอดีต


"เมื่อก่อนคนไทยจะเข้าใจว่าดื่มเหล้าเยอะจะเป็นแค่ตับแข็ง แต่จริง ๆ แล้วสุราทำลายอวัยวะแทบทุกส่วนที่มันผ่านไป และเป็นสาเหตุโรคกว่า 200 โรค ไม่นับรวมความสูญเสียที่เกิดขึ้นอื่น ๆ"


ซึ่งความรู้ดังกล่าวยังช่วยในการผลักดัน นโยบายและทำงานรณรงค์งดดื่มสุรา  รวมถึงการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อ ต่อการดื่มเหล้า เช่น การเลิกเหล้าในพื้นที่ งานบุญประเพณี จัดงานศพปลอดเหล้า พิสูจน์มาแล้วว่าช่วยประหยัดทรัพยากร และลดปัญหาสังคมต่าง ๆ ได้ชัดเจน  รวมถึงการผลักดันสู่นโยบายและกฎหมาย ที่สร้างกติกาใหม่ในสังคม


"กฎหมายของเราไม่ได้บังคับห้ามคนดื่มแอลกอฮอล์ แต่เราทำงานที่ต้นทาง  โดยเราควบคุมธุรกิจเหล้าและแอลกอฮอล์ไม่ให้ค้าขายแบบไม่รับผิดชอบต่อสังคม เป็นการใช้กฎหมายเพื่อให้มีความรับผิดชอบ แต่กว่าจะเกิดได้เราต้องใช้หลายภาคี  ช่วยกัน แต่ถามว่าพอไหม ยังคงต้อง เดินหน้าต่อ"


ดร.ณรงค์ เทียมเมฆ ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. เผยถึง ข้อมูลก่อนปี 2545 มีคนไทย ออกกำลังกายประมาณ 8.5 ล้านคน  แต่หลังการดำเนินงานมา 20 ปีในการรณรงค์การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ทำให้ประเทศไทยเรามีคนออกกำลังกายเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 16 ล้าน


"เราเห็นพัฒนาการที่ชัดเจน โดยเฉพาะ ความเปลี่ยนแปลงเรื่องเพศและวัย  ในอดีตผู้หญิงออกมาวิ่งน้อยมาก  ขณะเดียวกันมีการเพิ่มพื้นที่การมีกิจกรรมทางกายมากขึ้น งานวิ่งมีอีกสองพันกว่างาน ต่อปี เราส่งเสริมทั้งรูปแบบและเซ็ตติ้ง ได้แก่ หน่วยงานองค์กร หรือระดับชุมชน ในทุกมิติ"


20 ผลงานเปลี่ยนแปลงเพื่อสุขภาวะ สังคมไทย


สำหรับการจัดงานปีนี้ กิจกรรม "20 ปี ภาคีสร้างสุข นวัตกรรมความสุขที่ยั่งยืน" จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายนนี้ โดยการจัดงานจะเป็นในรูปแบบที่สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) นั่นคือ การจัดงานแบบไฮบริด (Hybrid) คือการผสมผสานระหว่างการจัดงานในสถานที่จริง (on ground) และการจัดงานในรูปแบบออนไลน์ (online)


เบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้ช่วย ผู้จัดการกองทุน สสส. และรักษาการ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. กล่าวถึงไฮไลท์กิจกรรมที่น่าสนใจ มีทั้ง การเสวนาถอดบทเรียนการทำงานของ สสส. และภาคีเครือข่าย งานสร้างเสริม สุขภาพยุคใหม่ อนาคตการสร้างเสริม สุขภาพของไทย นอกจากนี้ยังแสดงผลงานนวัตกรรมสุขภาพ 14 ผลงาน อาทิ  โต๊ะประชุมยืน ช้อนปรุงลด เครื่องวัดความเค็ม Salt Meter เสาหลักนำทางจากยางพารา ฯลฯ และผลงานที่จดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ 25 ชิ้นงาน อาทิ อุปกรณ์รองนั่งสำหรับขับถ่าย ผลิตภัณฑ์ลูกอมสมุนไพรหญ้าหมอน้อยที่มีสรรพคุณช่วยลดการ สูบบุหรี่ และมีผลงานโชว์เคส 16 บูธ  อาทิ ฉลากทางเลือกสุขภาพ โดยมูลนิธิ ส่งเสริมโภชนาการ กิจกรรมเล่นตามวัย โดยเครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลก Condom4Teen โดยมูลนิธิแพธทูเฮลท์ (p2h) และนิทรรศการ 20 ปี ภาคีสร้างสุข ในรูปแบบ แบบ INTERACTIVE ผ่านช่องทาง ออนไลน์


"สสส.คำนึงถึงเรื่องสถานการณ์ โควิด-19 ทำให้มีการพิจารณารูปแบบการจัดงานให้เปลี่ยนไป ให้เข้ากับสถานการณ์ ในสองวันแรกจะเป็นการเสวนาหัวข้อสำคัญ มี 4 ฟอรัม วันที่ 10 จะเป็นการจัดงาน  On Ground และเสวนาเรื่องการเปลี่ยนแปลง ทิศทางการสร้างเสริมสุขภาพ การเสนอเมกะเทรนด์ ความเปลี่ยนแปลงในโลก ต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อสุขภาพ และเห็นทิศทางในอีกสิบปีของ สสส. ต่อจากนี้ และยังมีกิจกรรม Active Learning ผ่านนิทรรศการต่าง ๆ" เบญจมาภรณ์เอ่ย


ต้นแบบ Healthy Meeting การจัดประชุมที่ดีต่อสุขภาพ


นอกจากนี้ เพื่อตอกย้ำให้สังคมตระหนักว่าการมีวิถีสุขภาวะที่ดีสามารถทำได้ในทุกมิติ ในงานนี้ทาง สสส.ยังเป็นต้นแบบองค์กรที่ยึดหลัก นำรูปแบบ "การ จัดประชุมที่ดีต่อสุขภาพ" (Healthy  Meeting) ซึ่งจะเป็นต้นแบบของการ จัดประชุมที่ทาง สสส. จะส่งเสริมให้แก่สังคมในวงกว้างต่อไป


ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วย ผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า การจัดประชุม ในรูปแบบเฮลตี้มีตติ้ง สสส. ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการมาหลายปีแล้ว โดย สสส.ยังได้ร่วมมือกับกรมอนามัยร่วมกันจัดทำคู่มือ "จัดประชุมที่ดีต่อสุขภาพ" หรือ Healthy Meeting ดังกล่าวเพื่อเป็นแนวทางให้กับองค์กรหรือหน่วยงานที่สนใจ ซึ่งในปีนี้ องค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ยังได้นำประเด็นการจัดประชุมแบบเฮลตี้มีตติ้งมาส่งเสริม โดยมีการจัดทำคู่มือและ Check list นับเป็นการขยายผลสู่ระดับ วงกว้าง


"การจัดเฮลตี้มีตติ้ง ประกอบด้วย  6 เรื่องหลัก เน้นการมีกิจกรรมทางกาย เริ่มจากการจัดให้พื้นที่ห้องประชุม โดยต้อง มีพื้นที่ประชุมแบบยืนไม่น้อยกว่า 20%  รวมถึงการจัดเสิร์ฟอาหารทางเลือกที่ดี ต่อสุขภาพลดอาหารเสี่ยงหวาน มัน เค็ม และการห้ามไม่ให้สูบบุหรี่ในพื้นที่การประชุม รวมถึงงดแอลกอฮอล์ และสุดท้ายคือ Mental Health การจัดสภาพแวดล้อม ให้คนเข้าร่วมประชุมสุขภาพดีกายและใจ มีพื้นที่พักผ่อน สันทนาการสร้างสภาพแวดล้อมแบบ Active และที่สำคัญต้องเป็นการประชุมที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรด้วย" ดร.นพ.ไพโรจน์กล่าว


ซึ่งในการประชุมงาน 20 ปี ทั้ง Healthy Meeting และ New Normal  จะเป็นรูปแบบงาน ที่ สสส.ต้องการนำมาจัด โดยหวังที่จะให้เป็นต้นแบบที่สะท้อนว่า  ทุกงานสามารถจัดการประชุมให้สอดคล้องกับแนวทาง New Normal ได้แบบไม่ยากอย่างที่คิด


สำหรับประชาชนที่สนใจ สามารถ มีส่วนร่วมสร้างสุขภาวะที่ดีด้วยกันในงาน 20 ปี สสส. ติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ https://20th.thaihealth.or.th และ Facebook LIVE : ThaiHealth

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ