2 มาตรการแก้ 5 โรคติดต่อจากการมีเพศสัมพันธ์

ที่มา: เว็บไซต์เดลินิวส์


2 มาตรการแก้ 5 โรคติดต่อจากการมีเพศสัมพันธ์ thaihealth


แฟ้มภาพ


          'คกก.เอดส์' ห่วง 5 โรคติดต่อจากเซ็กส์ เพิ่มสูงขึ้นทั้งหญิงและชาย เคาะ 2 มาตรการหลักแก้


นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการยุติปัญหาเอดส์ ครั้งที่ 1/2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใน 2 ประเด็นคือ 1. กรอบการพัฒนาระบบบริการควบคุม ป้องกัน และดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งมีกรอบในการพัฒนา 6 ด้าน คือการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ระบบข้อมูล และระบบติดตาม, การพัฒนาคุณภาพบริการโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การพัฒนาคลินิกกามโรคในสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ให้เป็นศูนย์เรียนรู้บริการโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ , การจัดทำแผนงานป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การจัดทำแผนงานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนำองค์ความรู้มาพัฒนาต่อยอด และการทบทวนแผนและยุทธศาสตร์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปี 2560–2564และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป


          นพ.สุวรรณชัย กล่าวต่อว่า 2.เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการปรับปรุงรูปแบบการบริหารจัดการยาต้านไวรัสทั้งระบบการจัดซื้อ การสำรองยา การเบิกจ่าย และการกระจายยา ของทุกสิทธิ์ให้มีประสิทธิภาพ และเห็นชอบให้ทุกกองทุนใช้โปรแกรมกลาง (NAP) ในการบันทึกการให้ยา นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ทราบถึงความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ถุงยางอนามัย การประเมินความต้องการใช้ถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น การป้องกันการติดเชื้อซิฟิลิสจากแม่สู่ลูก รวมถึงความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนการตรวจคัดกรองเชื้อเอชไอวีด้วยตนเอง หากสงสัยสอบถามได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422


          “ปัจจุบันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากข้อมูลการเฝ้าระวังโรค อัตราป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 5 โรคหลัก ได้แก่ ซิฟิลิส หนองใน หนองในเทียม แผลริมอ่อน และกามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลือง (ฝีมะม่วง) เพิ่มขึ้นจาก 18.9 ต่อประชากรแสนคนในปี 2556 เพิ่มเป็น 28.8 ต่อประชากรแสนคนในปี 2560 ทั้งหญิงและชาย โดยเฉพาะในเพศชายที่เพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่า โดยจาก 25.3 เพิ่มเป็น 44.1 ต่อประชากรแสนคน” นพ.สุวรรณชัย กล่าว.


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code