19 พ.ย.วันส้วมโลก รณรงค์เพื่อสุขลักษณะ

ที่มา: www.innnews.co.th


19พ.ย.วันส้วมโลก รณรงค์เพื่อสุขลักษณะ thaihealth


แฟ้มภาพ


รองอธิบดีกรมอนามัย เผย 19 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันส้วมโลก รณรงค์ในหัวข้อหลักว่า "Toilets and Jobs" โดยมุ่งเน้นให้มีการจัดการสุขาภิบาลที่ถูกสุขลักษณะ


นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการแถลงข่าวรณรงค์วันส้วมโลก "ส้วมดี ชีวีมีสุข" ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย ว่า จากนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ในการพัฒนาส้วมสาธารณะไทยตลอดระยะเวลา 11 ปี ที่ผ่านมา ส่งผลให้ประเทศไทยกลายเป็นสถานที่ศึกษาดูงานและเป็นแบบอย่างให้แก่นานาประเทศ ด้านการพัฒนาส้วมสาธารณะให้ได้มาตรฐาน อีกทั้งดำเนินการขับเคลื่อนเรื่องส้วมอย่างต่อเนื่อง สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงสุขอนามัยที่พอเพียงและเป็นธรรม ลดอัตราประชากรที่ไม่มีส้วมใช้ และยังคงขับถ่ายในสถานที่ เปิดโล่งกว่า 1.1 พันล้านคน ทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้หญิงและเด็ก ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ หากไม่มีห้องส้วมใช้เฉพาะและมิดชิดเพียงพอ อาจเสี่ยงต่ออันตรายและถูกทารุณกรรมทางเพศได้


นายแพทย์ธงชัย กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 19 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันส้วมโลก ซึ่งปีนี้รณรงค์ในหัวข้อหลักว่า "Toilets and Jobs" โดยมุ่งเน้นให้มีการจัดการสุขาภิบาลที่ถูกสุขลักษณะ และมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้องเพื่อลดการเจ็บป่วย การเกิดโรคติดต่ออันส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย โดยเฉพาะวัยทำงาน ซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศ กรมอนามัย จึงเร่งจัดทำแผนแม่บทพัฒนาส้วมสาธารณะไทยระยะที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564) ส่งเสริมให้คนไทยมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้องเพิ่มมากขึ้นและพัฒนาการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน โดยนำสิ่งปฏิกูล มาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร และผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Shares:
QR Code :
QR Code