12 ทักษะนิสัยแห่งปัญญา ที่ควรปลูกฝังให้เด็ก

ที่มา : หนังสือ 10 Checklist เลี้ยงลูกให้มี "สุข" ฉบับปฐมวัย


12 ทักษะนิสัยแห่งปัญญา ที่ควรปลูกฝังให้เด็ก thaihealth


เเฟ้มภาพ


ทักษะนิสัยแห่งปัญญา หรือ Mega Skills เกิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นโครงการที่รวบรวมแนวคิดและกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็ก ให้เป็นผู้รักการเรียนรู้ รักการพัฒนา รักการอยู่ร่วมกัน คิดดี พูดดี ทำาดี สมองได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่จากประสาทสัมผัสทั้ง 6 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ


กิจกรรมทักษะนิสัยแห่งปัญญานั้น ได้มีคุณพ่อคุณแม่ทดลองนำามาใช้กับ เด็ก ๆ พบว่าเด็กมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นหลาย ๆ ด้าน เช่น ทัศนคติและความสามารถด้านต่าง ๆ ที่โรงเรียนดีขึ้น  ผลการเรียนดีขึ้น ครอบครัวสื่อสารกัน เอื้ออาทร เข้าใจกันมากขึ้น เเละมีเพื่อนมากขึ้น 


ทักษะนิสัยแห่งปัญญา มีอะไรบ้าง มาดูกัน


1. ทักษะความมั่นใจในความสามารถของตัวเอง


ให้โอกาส ให้พื้นที่ ให้เด็กภาคภูมิใจในความสำาเร็จของตัวเอง


2. ทักษะแรงจูงใจ


ให้เด็กค้นพบความสนใจของตัวเอง นำไปสู่ความอยากเรียนรู้


3. ทักษะการทุ่มเทอย่างหนัก


ให้เด็กมีกำลังใจในการฝึกฝน ไม่ล้มเลิกก่อนสำาเร็จ


4. ทักษะความรับผิดชอบ


ให้เด็กเรียนรู้หน้าที่ของตนเอง 


5. ทักษะความพร้อมในการลงมือกระทำ


ให้เด็กพร้อมและกล้าที่จะลงมือปฏิบัติ


6. ทักษะความพากเพียรอุตสาหะ


ให้เด็กพากเพียร พยายาม ฝึกฝน ไม่ล้มเลิกกลางคัน


7. ทักษะความเอื้ออาทร


ให้เด็กสื่อสารกับเพื่อนและครอบครัวได้อย่างเกื้อกูล มีความสุข


8. ทักษะความสามารถในการทำงานเป็นกลุ่ม


ให้เด็กเรียนรู้การยอมรับ สื่อสาร ให้ความร่วมมือกับคนอื่น


9. ทักษะสามัญสำนึก


ให้เด็กเรียนรู้ที่จะตัดสินใจได้ถูกต้อง กล้าที่จะปฏิเสธในสิ่งที่ผิด


10. ทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์


ให้เด็กมองเห็นปัญหา วิเคราะห์และหาทางแก้ไขปัญหาด้วยความคิดใหม่ ๆ


11. ทักษะความมีจุดมุ่งหมายในการทำงาน


ให้เด็กรู้จักวางเป้าหมาย วางแผน ดำาเนินการจนถึงเป้าหมาย


12. ทักษะความเคารพ ความนับถือในตนและผู้อื่น


ให้เด็กเรียนรู้ที่จะยอมรับความแตกต่าง เข้าใจ ชื่นชม ให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียม

Shares:
QR Code :
QR Code