“10 วิธี” เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ

ตื่นตัวเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ  ชาว กทม.เน้นต้องมีสติและไม่ประมาท ทั้งติดตามข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจน

นิด้าโพล ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ด้านการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติเช่น แผ่นดินไหว  สึนามิ  พายุ  อากาศร้อนอย่างไรบ้าง พบว่าชาว กทม. ร้อยละ 34.02 เน้นการมีสติและไม่ประมาทมากที่สุด  อันดับสอง ร้อยละ 22.02 หมั่นติดตามข้อมูลข่าวสารคำเตือนจากศูนย์เตือนภัยจากศูนย์ภัยพิบัติและรับฟังข่าวสารความเคลื่อนไหวที่ถูกต้องและชัดเจน  อันดับสาม ร้อยละ 17.72  มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติ เช่นเตรียมปัจจัย 4 ในการดำรงชีวิต อันดับสี่ร้อยละ 13.88 มีการปรับปรุงบ้าน/ซ่อมแซมให้ได้มาตรฐานเพื่อรับมือเหตุการณ์ภัยพิบัติ และอันดับห้า ร้อยละ 2.74 ควรทำจิตใจให้สงบและมีสติอยู่เสมอ

การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ

                ศูนย์สำรวจความคิดเห็นของประชาชน “นิด้าโพล”สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “10 วิธี” เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ โดยสำรวจจากประชาชนทั่วกรุงเทพมหานคร จำแนกเป็นเพศชาย 504  หน่วยตัวอย่าง และเพศหญิง  540 หน่วยตัวอย่าง รวม 1,044  หน่วยตัวอย่าง ผลการสำรวจสรุปได้ดังนี้

“10 วิธี” เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ

 

 

ที่มา :สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

Shares:
QR Code :
QR Code