1 อำเภอ 1 กิจกรรมนำร่อง ลดอุบัติเหตุทางถนน

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


1 อำเภอ 1 กิจกรรมนำร่อง ลดอุบัติเหตุทางถนน  thaihealth


จังหวัดสงขลา เดินหน้ามาตรการด้านความปลอดภัยทางถนนให้เป็นรูปธรรมอย่างน้อย 1 อำเภอ 1 กิจกรรมนำร่อง มุ่งลดอุบัติเหตุทางถนน ป้องกันความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง


นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2561 โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลา , ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา , บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด , ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา , สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา , แขวงทางหลวงชนบทสงขลา , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสงขลา ฯลฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน


นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลา เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานทุกระดับ เพื่อให้เกิดการบูรณาการจากทีมสหสาขาและการส่วนร่วมของท้องถิ่น ร่วมกันคิดหามาตรการแก้ไขร่วมกันอย่างจริงจัง ตั้งแต่การจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ การสอบสวนการบาดเจ็บเพื่อชี้เป้าและการจัดการแก้ไขจุดเสี่ยง การออกมาตรการการแก้ไขที่ตรงจุด การกำหนดเป้าหมายและพื้นที่เข้มข้น และการประเมินอย่าง


ทั้งนี้ ทางจังหวัดสงขลาได้มีการดำเนินการตามแนวทางป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่อง พร้อมให้ครอบคลุมทุกมิติ อาทิ การกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยทางถนนให้เป็นรูปธรรมอย่างน้อย 1 อำเภอ 1 กิจกรรม เช่น ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอควนเนียง มีการกำหนดเส้นทางบริเวณถนนหน้าเทศบาลตำบลควนเนียง ถึงหน้าโรงพยาบาลควนเนียง รวมระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร เป็นเส้นทางปลอดภัย เพื่อบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยในระยะแรกได้บูรณาการกับตำรวจในพื้นที่ ออกดำเนินการประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งตักเตือนผู้ใช้รถใช้ถนน หากมีการกระทำความผิด จะมีการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ในหลายพื้นที่ได้มีการสำรวจจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง พร้อมทั้งได้มีการดำเนินการแก้ไข เช่น การติดป้ายเตือน , การตีเส้นจราจร , การจัดทำแผงกั้นทางเลี้ยวทางโค้ง , การติดตั้งไฟส่องสว่าง ฯลฯ เพื่อเป็นจุดสังเกตให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน


นายราชิต สุดพุ่ม กล่าวย้ำว่า อยากให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่วิเคราะห์และดำเนินการป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุให้ตรงจุด โดยมีการลำดับความสำคัญ เพื่อดำเนินการให้เห็นเป็นรูปธรรม ให้มีการกำหนดการดำเนินงานอย่างเป็นขั้นตอน โดยให้ถอดบทเรียนจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา นำข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อหาสาเหตุ ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และกำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระยะต่อไป เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและข้อเท็จจริงในพื้นที่ เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อลดความสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพย์สิน

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ