1 ทศวรรษ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ที่มา : แฟนเพจสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)


ภาพประกอบจากแฟนเพจสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)


1 ทศวรรษ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  thaihealth


สคอ. ร่วม 1 ทศวรรษ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 


เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดงาน "1 ทศวรรษพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551" เพื่อดูแลประชาชนและเยาวชนให้รู้เท่าทันพิษภัยและลดละเลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  โดยมี ศ.คลินิก นพ. ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน   ซึ่งสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ(สคอ.)โดย นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมเปิดงานในครั้งนี้ด้วย ณ บริเวณโถงอาคาร สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข  ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 


ซึ่งจากการสำรวจการรับรู้เกี่ยวกับการใช้กฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ. 2551 พบว่าประชาชนส่วนใหญ่รับรู้ว่าไม่สามารถขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษาได้ ร้อยละ 96.72 และรับรู้น้อยในประเด็น ไม่สามารถขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการลด แลก แจก แถมร้อยละ 48.93 ดังนั้นจึงต้องสร้างการรับรู้และเผยแพร่เกี่ยวกับกฎหมายการบังคับใช้ พ.น.บ.ดังกล่าวให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้น


ทั้งนี้ สคอ. ได้ร่วมจัดบูธให้ความรู้กิจกรรม นำสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้และกระตุ้นจิตสำนึกในเรื่องของภัยจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาร่วมสร้างความตระหนักให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม โดยนำ "แว่นเสมือนเมา" มาทดสอบสมรรถภาพความพร้อม  ให้ทดลองใส่ เพื่อชี้ถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการดื่มแล้วขับ อันตรายจากการดื่ม ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก

Shares:
QR Code :
QR Code